Nærmere regler om likviditet for OMF-foretak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen fastsatte 10. februar endringer i reglene om likviditetsreservekravet (LCR) for foretak som også skal oppfylle krav om likviditetsbuffer etter OMF-regelverket. Finansdepartementet ga samme dag Finanstilsynet i oppdrag å vurdere en annen del av likviditetsregelverket for OMF-foretak, som gjelder vilkår for forlengelse av løpetiden på OMF.

Finansdepartementet la 17. desember 2021 frem forslag til nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). I kapittel 5 i proposisjonen viste departementet til at kredittforetak som utsteder OMF, skal oppfylle både likviditetsreservekravet (LCR) som gjelder for banker og kredittforetak generelt, og et nytt likviditetsbufferkrav for OMF-kredittforetak. EU-kommisjonen fastsatte 10. februar 2022 endringer i forordning (EU) 2015/61 for bl.a. å tilpasse LCR-kravet til det nye likviditetsbufferkravet. Etter endringene kan eiendeler som inngår i likviditetsbufferen etter OMF-direktivet, også telle med til dekning av LCR-kravet, selv om eiendelene har heftelser i kraft av å inngå i sikkerhetsmassen for OMF. Endringsforordningen trer i kraft 8. juli 2022 i EU, og er EØS-relevant.

Utkast til utfyllende forskriftsregler til de foreslåtte lovreglene om OMF var en del av departementets høring i 2020. Finansdepartementet tar sikte på at slike forskriftsregler kan fastsettes i løpet av våren 2022. Når det gjelder forskriftsregler om forlengelse av løpetiden på OMF viste Finansdepartementet i lovproposisjonen bl.a. til at en ved utformingen av reglene bør se hen til regelverk og markedspraksis i andre land. Den 10. februar 2022 ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å utarbeide utkast til slike forskriftsregler innen 4. april 2022.