Høring – Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Et nytt regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), «covered bonds» på engelsk, ble vedtatt i EU 27. november 2019. Regelverket omfatter et nytt direktiv med regler om bl.a. beskyttelse av investorer, definisjoner og strukturelle trekk ved obligasjonene, tilsyn, offentliggjøringskrav og administrative sanksjoner, samt endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR). Forordningsreglene angir vilkår for reduserte kapitalkrav. EU-landene må gjennomføre det nye regelverket innen 8. juli 2021, og reglene skal senest tre i kraft 8. juli 2022. Regelverket er EØS-relevant, men foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2020

Vår ref.: 19/906

Et nytt regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), «covered bonds» på engelsk, ble vedtatt i EU 27. november 2019. Regelverket omfatter et nytt direktiv med regler om bl.a. beskyttelse av investorer, definisjoner og strukturelle trekk ved obligasjonene, tilsyn, offentliggjøringskrav og administrative sanksjoner, samt endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR). Forordningsreglene angir vilkår for reduserte kapitalkrav. EU-landene må gjennomføre det nye regelverket innen 8. juli 2021, og reglene skal senest tre i kraft 8. juli 2022. Regelverket er EØS-relevant, men foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Markedet for OMF er en viktig finansieringskilde for norske banker. Det norske regelverket for OMF tilfredsstiller allerede de fleste av kravene i det nye EU-regelverket, men det vil være behov for enkelte tilpasninger. Som varslet i en pressemelding 12. mars 2019, legger Finansdepartementet opp til at de nye reglene kan settes i kraft i Norge samtidig som i EU. Det lå den gang an til at reglene skulle tre i kraft allerede i 2020, men EUs regelverksprosess ble forsinket utover i 2019. Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet utredet behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre EU-regelverket, og utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften. Høringsnotatet er tilgjengelig på regjeringen.no.

Det nye EU-regelverket inneholder en del nasjonale valg der det enkelte land kan tilpasse gjennomføringen i sitt regelverk på ulike måter. Hensynet til et velfungerende marked for slike obligasjoner i Europa, kan tilsi at de nasjonale valgene anvendes på en enhetlig måte i EØS. De nasjonale valgene er i Finanstilsynets høringsnotat i hovedsak foreslått gjennomført i forskrift. Departementet vil legge vekt på en ev. harmonisering av bruken av nasjonale valg i andre land i arbeidet med å fastsette norske forskrifts­regler etter at utkastet til lovregler er ferdigbehandlet.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet og forskriftsutkastet innen 17. august 2020. For å avgi høringsuttalelse kan du gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi hørings­uttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                           Siren Solhaug
                                                                           avdelingsdirektør

 

Kopi: Finanstilsynet

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Changemaker

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte AS

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskulen på Vestlandet

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalbanken Norge

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske boligbyggelags landsforbund AL

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statoil Norge AS

Statsministerens kontor

Storebrand

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet