Nye forskriftsregler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer om gjennomføring av EØS-regler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Forskriftsendringene utfyller vedtatte lovregler, som fastsatt etter stortingsbehandlingen av Prop. 42 LS (2021-2022). Endringene gjelder bl.a. regler om likviditetsbuffer, forlenget løpetid («soft bullet»), overpantsettelse og overvåking av sikkerhetsmassen.

Etter finansforetaksloven skal sikkerhetsmassens verdi til enhver tid overstige verdien av OMF til dekning i sikkerhetsmassen. Departementet har i dag fastsatt at minstekravet til såkalt overpantsettelse skal være 5 prosent. Foretakene kan benytte samme sikkerhetsmasse for eksisterende OMF og OMF etter nytt regelverk (OMF premium), forutsatt at investorene ikke får dårligere vilkår enn de ellers ville hatt. Det er også fastsatt en overgangsordning som åpner for at kredittforetak ut året kan beholde revisor som overvåker av sikkerhetsmassen.

Kongen i statsråd vedtok 23. mai i år at lovendringene om OMF trer i kraft 8. juli. Forskriftsendringene som er fastsatt i dag, trer i kraft samme dato.

Les mer: