Nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs OMF-direktiv, som ventes innlemmet i EØS-avtalen i 2022.

Norske banker og kredittforetak finansierer sin utlånsvirksomhet i hovedsak ved å motta innskudd og utstede obligasjonslån og lignende i verdipapirmarkedene. Omtrent halvparten av markedsfinansieringen er obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). OMF er sikret blant annet med pantesikrede boliglån. OMF er derfor sikre plasseringer for investorer og billig finansiering for bankene. Etter at dagens norske OMF-regelverk ble innført i 2007, ble OMF raskt en viktig finansieringskilde i det norske banksystemet.

Direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet) bygger på de samme prinsippene som dagens norske OMF-regelverk, og det trengs kun mindre endringer for å tilpasse det norske regelverket til direktivet. Finansdepartementet legger i proposisjonen vekt på at regelverksendringene bør tre i kraft i Norge samtidig som regelverket tas i bruk i EU den 8. juli 2022, siden markedet for OMF i stor grad er europeisk. Like regler og definisjoner vil gjøre det lettere for norske og internasjonale investorer å vurdere kvaliteten og risikoen ved obligasjonene. Blant annet kan innføring av de beskyttede betegnelsene «OMF standard» og «OMF premium» bidra til å synliggjøre den høye kvaliteten på norske OMF, som i all hovedsak allerede oppfyller kravene til «OMF premium».

Gjennomføring av OMF-direktivet vil også bidra til å styrke det norske regelverket på enkelte punkter. Særlig skal et nytt likviditetsbufferkrav sikre at OMF-utstederne kan oppfylle sine betalingsforpliktelser minst 180 dager frem i tid. Departementet tar sikte på å fastsette nærmere regler i forskrift om beregning av kravet, herunder om hvordan eventuelle muligheter for forlengelse av løpetiden på OMF kan tas hensyn til i beregningen. Videre foreslås det nye krav til blant annet overvåking og offentliggjøring av investorinformasjon, og også her tar departementet sikte på å gi nærmere forskriftsregler.

OMF-direktivet er EØS-relevant, men foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet arbeider sammen med myndighetene i de andre EØS/EFTA-landene og EU for at direktivet skal kunne innlemmes i EØS-avtalen og settes i kraft i Norge samtidig med anvendelsestidspunktet i EU 8. juli 2022. Det samme gjelder forordning (EU) 2019/2160, som endrer reglene om OMF i forordning (EU) 575/2013 (kapitalkravsforordningen, CRR).

Les mer: