Regional forankring av nordområdepolitikken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I nordområdene møtes utenriks- og innenrikspolitikken. Det vi gjør nasjonalt og ikke minst regionalt, styrker Norges posisjon internasjonalt som ledende kunnskapsnasjon og ansvarlig aktør i nordområdene. Det er i nord det største potensialet for norsk verdiskapning i framtida ligger. Kontakten med regionene er avgjørende for forankringen av vår nordområdepolitikk, sier statssekretær Tore Hattrem.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tore Hattrem og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Grete Ellingsen besøkte sammen med politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (SMK) Hans Christian Kaurin Hansson Troms og Nordland 10. og 11. mars 2016. Formålet var å styrke forankringen av nordområdepolitikken på det regionale politiske nivå og øke kontakten med akademia og næringsliv i nord. Tilsvarende besøk til Finnmark planlegges i løpet av april 2016.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i møte med statssekretær Grete Ellingsen i KMD, statssekretær Tore Hattrem i UD, politisk rådgiver ved SMK, Hans Christian Kaurin Hansson. Foto: Utenriksdepartementet

Statssekretærene og SMK møtte blant annet fylkesrådene i Troms og Nordland, samt nøkkelaktører i det regionale partnerskapet i de to fylkene. For å bli kjent med noen av de viktigste institusjonene og kunnskapsmiljøene i regionen, besøkte de også Framsenteret i Tromsø og Nordområdesenteret ved Nord universitet, samt Hovedredningssentralen i Bodø.

Formålet med besøkene var å utforske hvordan man kan utvikle et tettere samarbeid mellom regionalt og nasjonalt nivå i utformingen og gjennomføringen av nordområdepolitikken. Nå som Norge er midt i en omstilling, er det viktig å videreutvikle Nord-Norge som motor i en bærekraftig utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En bedre koordinering mellom nasjonale og regionale prioriteringer og tiltak kreves for å realisere regjeringens mål om å videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

- Nordområdene skal bygges nedenfra. Fylkeskommunene gjør hver dag en vesentlig innsats for utvikling av regionen, enten det dreier seg om kompetanse, næringsutvikling eller samferdsel. Det er den samlede innsatsen fra region og stat, fra offentlig og privat, som avgjør hvordan utviklingen av Nord-Norge skal bli. Og det er de samme aktørene som bør være med på å legge premissene for hvor vi skal gå, sier statssekretær Grete Ellingsen.

Initiativet ble meget godt mottatt. Landsdelen selv har gitt uttrykk for at de mangler eierskap til nordområdepolitikken. De ønsker en tydeligere rolle, ikke minst fordi de har bred kunnskap om hvordan fremme utvikling i nordområdene. Skal vi utnytte de store mulighetene som ligger i nord, må vi ha en koordinert politikk. Dette gjelder også hvordan vi skal løse utfordringene landsdelen står overfor. Det er behov for å opprette et kontaktpunkt mellom regjeringen og regionalt nivå for en jevnlig dialog om nordområdepolitikken fremover. Sentrale utfordringer som kan drøftes i en slik dialog er hvordan nasjonale og regionale aktører sammen og hver for seg kan fremme tilgang til kompetanse, kapital og infrastruktur i Nord-Norge.