Norge deltok på uformelt konkurranseevnerådsmøte

Betydningen av EUs indre marked som basis for å fremme økonomisk vekst og sysselsetting og styringen av det europeiske forskningsområdet var blant temaene på agendaen under EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i Umeå 14.-16. oktober. På forskningsdelen av møtet deltok statssekretær Åsa Elvik fra Kunnskapsdepartementet.

14.- 16. oktober ble det avholdt uformelt konkurranseevnerådsmøte i Umåe, Sverige. Norge var representert på møtet.

Indre marked og et øko-effektivt samfunn
Tema for den første dagen var prioriteringer for det indre marked det neste tiåret. På det uformelle møtet i konkurranseevenrådet var det generell enighet om betydningen av det indre marked som basis for å fremme økonomisk vekst og sysselsetting. Økt tjenestehandel ble ansett som viktig bidragsyter til økonomisk utvikling. Noen land trakk fram vekstpotensialet for helsetjenester. Mange land, deriblant Norge, advarte mot proteksjonisme og subsidier.

Det var også stor grad av enighet om å utnytte sammenhengen mellom det indre marked og forholdet til viktige tredjeland.

Den aktuelle økonomiske krisen ble av mange sett som en mulighet for omstilling til et øko-effektivt samfunn i den nærmeste år gjennom å føre en aktiv innovasjonspolitikk for utvikling av miljøvennlige produkter og tjenester.

Det var bred enighet om behovet for globale løsninger for å møte klimautfordringene. Samtidig ble det pekt på at EUs klimamål må ligge fast selv om København-toppmøtet ikke blir så vellykket som håpet.  Lisboa-strategien etter 2010 må være basert på en helhetlig politikk som både sikrer konkurransekraft og tar hensyn til miljøet.

Diskusjonene vil være utgangspunkt for videre diskusjoner på det formelle rådsmøtet i desember.

Forskning og fusjonsenergi
Statssekretær Åsa Elvik fra Kunnskapsdepartementet deltok i forskningsdelen av møtet i Umeå. Det var to hovedsaker i denne delen av møtet; styring av det europeiske forskningsområdet – European Research Area (ERA) - og de neste trinnene i ITER-prosjektet (internasjonalt samarbeidsprosjekt om bygging av en forsøksreaktor for fusjonsenergi).

I delen om ERA ble det drøftet hvordan koordinering og samhandling i det såkalte ”kunnskapstriangelet” – forskning, innovasjon og utdanning – kan styrkes. Dette ses som en viktig del av utviklingen av det europeiske forskningsområdet. Videre ble det diskutert hvilke strukturer som er nødvendig for å sikre en god utvikling av ERA i tiden fremover. Blant annet ble det drøftet om det bør avholdes en egen ministerkonferanse om ERA. En slik konferanse vil blant annet kunne ta opp i seg diskusjoner om kunnskapstriangelet.

Utvikling av ITER er et svært omfattende internasjonalt samarbeidsprosjekt om bygging av en forsøksreaktor for fusjonsenergi i Sør-Frankrike. EU, USA, Japan, Kina, Russland og Sør-Korea er blant samarbeidslandene. Møtet innebar en koordinering av EUs videre arbeid med deltakelse i dette prosjektet. Norge deltar ikke i ITER.

Til toppen