Norges sjette EITI-rapport er ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin sjette EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2013. Tilsvarende viser rapporten hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Rapporten viser at det er samsvar mellom hva som innbetalt og hva som mottatt. Totalt var innbetalingene på om lag 330 milliarder kroner i 2013.

Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. Virkemiddelet er blant annet større åpenhet omkring pengestrømmer fra utvinning av naturressurser som olje, gass, kull og verdifulle mineraler. Dette skal bidra til at landets myndigheter i større grad bli stilt til ansvar for bruken av inntektene. Årets rapport er utarbeidet i henhold til de nye EITI-standardene, hvor det skal gis vesentlig mer informasjon om sektoren enn bare innbetalingene til staten.

- Åpenhet rundt pengestrømmene knyttet til utvinning av olje og gass er viktig. Åpenhet bidrar til bedre forståelse av virksomheten og bedre faktagrunnlag. Begge deler er viktig når beslutninger skal fattes. Norge ønsker å være en pådriver internasjonalt i dette arbeidet. Interessentgruppens sjette EITI-rapport for Norge bekrefter at vi har et godt forvaltningssystem og god kontroll med pengestrømmene, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. For å kunne være en pådriver for initiativet har Norge, som eneste OECD-land, innført EITI.  31 land, i tillegg til Norge, er så lang godkjent som EITI-land.

Staten inntekter fra petroleumsvirksomheten er i følge EITI-rapporten om lag 50 milliarder kroner lavere i 2013 enn i 2012. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av lavere produksjon og høyer utgifter til leting og investeringer.

Les mer om EITI på deres hjemmesider, og om EITI i Norge.

Interessentgruppens sjette EITI-rapport for Norge (pdf).

Til toppen