Historisk arkiv

Ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal bygges ny brannstasjon til BRP-tjenesten (Brann-, rednings- og plasstjenesten) på Bardufoss flystasjon.

- Jeg er tilfreds med at det nå skal bygges en ny brannstasjon til BRP-tjenesten på Bardufoss flystasjon. Dagens brannstasjon er over 50 år gammel og er dimensjonert for et annet driftsmønster enn det vi har i dag. I tillegg er plasseringen lite tilfredsstillende i forhold til flyplassdriften og de flyoperative forholdene, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Nybygget etableres vest for eksisterende terminalområde og nord for flyoperativt område på Bardufoss flystasjon. Prosjektet omfatter i tillegg ny infrastruktur for brannstasjonen med veier, vann/avløp, el- og teletekniske anlegg, fjernvarme mv. Det anlegges oppstillingsplasser for plasstjenestens materiell og parkeringsplasser for besøkende og personell tilknyttet brannstasjonen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014. Prosjektet skal ut på anbud og vil ha en kostnadsramme mellom 50 og 100 millioner kroner.

Forsvaret er i dag flyplassoperatør på Bardufoss, og har dermed drifts- og investeringsansvaret på flyplassen. I forbindelse med vurdering av Luftforsvarets fremtidige struktur i det pågående langtidsplanarbeidet, kan det være aktuelt å overføre BRP-tjenesten på Bardufoss flystasjon til andre aktører. - Det er ikke tatt endelig stilling til når det vil bli tatt en avgjørelse eller angitt tidspunkt for når en ev. overføring av BRP-tjenesten på Bardufoss flystasjon vil kunne finne sted. Uavhengig av hvem som utfører BRP-tjenesten, vil det være et snarlig behov for å etablere en ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon, avslutter statssekretæren.

Til toppen