Ny forskrift gir reindriftsutøverne rett til innsyn i reintall i eget distrikt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en ny forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall. Reindriftsutøverne får med dette rett til innsyn i reintall i det reinbeitedistriktet de tilhører.

Formålet er å sikre en hensiktsmessig og trygg forvaltning av reindriftsutøvernes tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i eget distrikt. 

Forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall i reindriftsnæringen er en oppfølging av Stortingets behandling av den siste reindriftsmeldingen, Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – Lang tradisjon – Unike muligheter, og endringen i reindriftsloven § 18 tredje ledd som trådte i kraft 1. januar 2020.