Forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall i reindriftsnæringen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2022 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18 tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov