Høringer

Høring – Forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften på høring. Høringsnotat med utkast til forskrift følger vedlagt. Formålet med den foreslåtte forskriften er å legge til rette for forutsigbarhet og trygge rammevilkår i reindriften ved at reindriftsutøvere har tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i eget distrikt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2021

Vår ref.: 20/279

Høring - Forslag om forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften på høring. Høringsnotat med utkast til forskrift følger vedlagt.

Forskriften foreslås med hjemmel i reindriftsloven § 18 tredje ledd som ble vedtatt av Stortinget den 21. juni 2019, i kraft 1. januar 2020.

Formålet med den foreslåtte forskriften er å legge til rette for forutsigbarhet og trygge rammevilkår i reindriften ved at reindriftsutøvere har tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i eget distrikt.

Det er gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund om utkast til forskrift.

Etter at forskriften har vært på ordinær høring, vil det blir gjennomført nye konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund i nødvendig utstrekning.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslaget. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til departementet.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2851072/ 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 26. august 2021

Med hilsen

Morten Floor (e.f.)
avdelingsdirektør

Alexander Anthony Wagstaff
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer