Ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 62 om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2019 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 62 om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) del II. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov