Ny leder for NHO-kontoret i Brussel

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Niels Bekkhus er opptatt av hva norsk næringsliv kan utrette i Brussel gjennom å gi innspill til prosesser og bygge felles posisjoner med europeisk næringsliv.

Niels Bekkhus er ny leder for NHOs kontor i Brussel. Foto: Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Som ny leder for NHOs kontor i Brussel, er Niels Bekkhus opptatt av å ha fokus på hva norsk næringsliv kan utrette i Brussel gjennom å gi innspill til prosesser og bygge felles posisjoner med europeisk næringsliv.

De to siste årene har Bekkhus jobbet som rådgiver ved NHOs kontor i Brussel. Her har han fulgt opp arbeidet med saker innen områder som energi, klima og miljø i BUSINESSEUROPE, en europeisk paraplyorganisasjon for nasjonale næringslivsorganisasjoner.

Mulig for norsk næringsliv å påvirke EU
Som ny leder av NHOs kontor, ønsker Bekkhus å bidra til at NHOs medlemmer er oppdatert på hva norsk næringsliv kan utrette ved å komme med innspill til prosesser som foregår i EU. Han mener det er viktig å være i tett dialog med medlemmene om initiativ som vil ha direkte innvirkning på dem.  

- Dersom man har gode faglige innspill, opplever vi at det er mulig å påvirke regelverk som er under utarbeidelse i EU, sier Bekkhus.

En viktig oppgave for NHO i Brussel er å bygge felles posisjoner i BUSINESSEUROPE. Organisasjonen holder til i samme bygg som NHO i Brussel og er NHOs viktigste kanal for å påvirke lovforslag og initiativ i EU som vil få innvirkning på norsk næringsliv gjennom EØS-avtalen.

En sentral rolle for NHOs fire ansatte i Brussel er i tillegg å forklare den politiske konteksten til initiativ og lovforslag som kommer fra Europakommisjonen. Ofte henger enkeltinitiativ sammen med overgripende langtidsstrategier slik som vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020, forteller Bekkhus. 

Erfaring fra innsiden av EU
Bekkhus er utdannet innen filosofi og lærer og underviste i Frankrike før han tok en mastergrad i europapolitikk ved College of Europe i Brugge. Bekkhus er både fransk og norsk statsborger og har jobbet i Europakommisjonen i tre år blant annet med opprettelsen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). Han har også jobbet med undersøkende arbeid om EUs energipolitikk for den belgiske tenketanken Egmont i Brussel. 

- En av grunnene til at jeg fikk muligheten til å lede NHO-kontoret er nok at jeg har god kunnskap om hvordan EU fungerer fra innsiden, forteller han.

Han opplever EU som en gruppe land som samarbeider om felles utfordringer og prosjekter der man ofte kommer til enighet seg i mellom gjennom forhandlinger og dialog heller enn ved ren stemmeavgivning.

- Denne dynamikken gjør det utfordrende, men også interessant å følge med på utviklingen i EU.

På agendaen fremover
Bekkhus har de to siste årene fulgt tett utviklingen av EUs forslag til et regelverk for økodesign som blant annet kan legge føringer på bruk av varmtvannsberedere i Norge.

- Direktivforslaget er et godt eksempel på hvordan NHO jobber aktivt, i møter med Europakommisjonen og i BUSINESSEUROPE, med å forklare hvordan initiativ i EU kan få konsekvenser for norsk næringsliv samtidig som vi ønsker å påvirke EU i det vi mener er en mer fordelaktig retning for europeisk næringsliv, sier Bekkhus.

Av enkeltsaker på agendaen fremover nevner han EUs forslag til et energieffektiviseringsdirektiv som viktig å følge da det kan ha viktige konsekvenser for blant annet energileverandører. I tillegg er utviklingen av innholdet i de nye EU-programmene slik som det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020, og programmet for små- og mellomstore bedrifters konkurranseevne, COSME, sentralt for NHO.

Som et viktig bakteppe vil kontoret også følge hvilke tiltak EU gjør for å bedre den økonomiske situasjonen i enkelte av EUs medlemsland som kan få konsekvenser også for norsk næringsliv, avslutter Niels Bekkhus.

Til toppen