"Støtte og samarbeid" - Dette er totalforsvaret

Dette er 2015-utgaven av "Støtte og samarbeid" (forrige utgave kom i 2007)

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har laget en oppdatert oversikt over totalforsvaret i Norge - publikasjonen «Støtte og samarbeid».

Ny publikasjon av "Støtte og samarbeid". Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Totalforsvarskonseptet går ut på at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig.

-Med et sammensatt trusselbilde er det avgjørende med et godt samarbeid mellom sivile og militære aktører. Det er nødvendig å legge økt vekt på forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering. Økende terror­trussel og hyppige hendelser utløst av ekstremvær viser hvor viktig god beredskap er for å ivareta samfunnssikkerheten. Vi må også være forberedt på å forsvare landet mot ytre press og i verste fall væpnet angrep fra andre stater, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Publikasjonen «Støtte og samarbeid» er et oppslagsverk som omtaler ansvar, rolle og myndighet innen totalforsvaret, og legger vekt på å informere om gjeldende ordninger og mekanismer innen totalforsvarskonseptet. Den er også et grunnlag for videreutvikling av Totalforsvaret, som vil inngå i Forsvarssjefens militærfaglige råd og ny langtidsplan.

Utnytter ressursene best mulig
Totalforsvarstanken ble utviklet av den norske eksilregjeringen i London under andre verdenskrig. Den var opprinnelig skredder­sydd for å møte en invasjons­trussel, men er senere blitt videreutviklet for å møte et vidt spekter av utfordringer.
- Det er fremdeles viktig at vi utnytter våre begrensede ressurser på best mulig måte når krisen rammer. Derfor er gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn grunnleggende for å ivareta både samfunns­sikkerhet og statssikkerhet. Vi ser også at den gjensidige avhengigheten mellom Forsvaret og det sivile samfunn øker. Det gjør at det moderniserte totalforsvars­konseptet er aktualisert, sier justisminister Anders Anundsen.

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for militær beredskap.  Justis- og beredskaps­departe­­mentet er ansvarlig for samordning av sivil beredskap, og har i tillegg betyd­elige beredskapsressurser i egen sektor. Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskaps­departementet har dermed sentrale roller i totalforsvaret.

Om «Støtte og samarbeid»
For å være i stand til å samarbeide på best mulig måte er det avgjørende at relevante aktører i både sivil og militær sektor har god kunnskap om det sivil-militære samarbeidet innen totalforsvaret.

Målgruppen er primært personer engasjert i beredskapsarbeid, men publikasjonen skal kunne leses av alle interesserte. Denne utgaven erstatter den som ble utgitt i 2007.

Les «Støtte og samarbeid» her.