Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter

− Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å styrke og utvikle nasjonale minoriteters språk, kultur og samfunnsliv i Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. I dag legger hun fram ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter.

Statsråd Linda Hofstad Helleland vil kommentere fremleggelsen av meldingen klokken 13.30 fredag 18.desember. Se direkte her:

Nett-tv Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er 20 år siden forrige stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Den nye meldingen forteller hvordan regjeringen vil arbeide videre for å styrke og utvikle politikken på feltet.

Norge har fem grupper nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Dette er små grupper, og det er i dag få som snakker språkene romani, romanes og kvensk, som har status som nasjonale minoritetsspråk i Norge. Regjeringen støtter arbeidet med å revitalisere språkene.

− Politikken overfor nasjonale minoriteter favner bredt. Det handler om oppreising for tidligere tiders politikk, språk, opplæring og utdanning, kultur, kulturminner og tiltak for å motvirke antisemittisme, rasisme og diskriminering. I tillegg handler det om minoritetenes deltakelse i samfunnet og, på noen områder, også levekår. Innsatsen på alle disse områdene utgjør regjeringens helhetlige politikk overfor nasjonale minoriteter, sier Helleland. 

Stortingsmeldingen inneholder også regjeringens endelige oppfølging av rapporten om norsk politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne.

De nasjonale minoritetenes organisasjoner har kommet med innspill til politikken under arbeidet med stortingsmeldingen. Statsråden har hatt møter med unge representanter for minoritetene, som har fortalt hva de mener det er viktig at regjeringen satser på videre.

− Det har vært en positiv utvikling i politikken de siste årene. Bevilgningene til nasjonale minoriteter har økt, og de fleste minoritetene har utviklet sterke organisasjoner. Med tilsagn om midler til bygging av nytt skogfinsk museum, vil alle minoritetene ha museer eller kultursentre, sier Helleland.

Selv om mye er positivt, viser stortingsmeldingen at det fortsatt er nødvendig med egne tiltak for å sikre at minoritetene kan bevare og utvikle språkene og kulturen sin framover. Det er også behov for mer kunnskap om nasjonale minoriteter i forvaltningen og samfunnet generelt.

Les meldingen her