Nyankomne elever skal få fullverdig opplæring innen tre måneder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig. Det innebærer at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart. Nå foreslår regjeringen at opplæringstilbudet skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned.

– Dette skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere flyktninger på en gang. Kommunene har likevel fortsatt plikt til å gi et tilbud så raskt som mulig. Med dette forslaget får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud, sier Brenna.

Med dagens regler skal dette tilbudet være fullverdig innen én måned, men med det nye forslaget foreslår regjeringen at fristen økes til tre måneder.

I tillegg foreslår regjeringen en hjemmel for å kunne forlenge tremånedersfristen ytterligere dersom det er nødvendig fordi det kommer svært mange fordrevne barn fra Ukraina.

– Terskelen for bruk av denne forskriftshjemmelen skal være høy, og jeg understreker at selv om den absolutte fristen skulle utvides utover tre måneder, vil regelen om at opplæringen skal starte så raskt som mulig fortsatt gjelde, sier Brenna.

Åpner for at alle nyankomne elever skal gå i innføringstilbud

Opplæringen for nyankomne elever kan organiseres i egne grupper eller skoler (innføringstilbud) frem til de kan nok norsk til å følge den ordinære opplæringen. Innføringstilbud er godt egnet for å sikre at ukrainske barn kommer raskt i gang med opplæring i grunnleggende norsk og andre sentrale fag. Samtidig gir det kommunene fleksibilitet i organiseringen av skoletilbudet.

I dagens regelverk kreves det samtykke fra eleven eller elevens foresatte for å gi opplæring i et slikt tilbud. Regjeringen foreslår at det kan gjøres unntak fra slikt samtykke i de tilfellene der innføringstilbud er nødvendig for at de nyankomne elevene skal få et forsvarlig opplæringstilbud hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina.  

Det innebærer at barn som nylig har kommet til Norge, skal få opplæringen sin i egne grupper eller klasser dersom kommunen tilbyr det. De kan da ikke kan velge å gå i ordinær klasse.

Det foreslås ingen endringer i lovverket når det gjelder videregående opplæring.

Mulighet for opprettelse av nye midlertidige barnehageplasser

For å få flere barnehageplasser foreslår regjeringen at det skal kunne åpnes for midlertidige godkjenninger.

Den tidsavgrensede hjemmelen i barnehageloven åpner for at departementet kan komme med forskrifter som gjør at barnehager kan etableres midlertidig og få midlertidig tilskudd hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina.

Regjeringen foreslår at de midlertidige endringene i barnehageloven og opplæringsloven skal gjelde til 1. juli 2023.