Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget med forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

Før påske sendte regjeringen ut på høring et omfattende forslag til lovendringer for å sikre at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.

– Tilbakemeldingene vi har fått gjennom høringsrunden viser hvor viktig det er at de som kommer, får tilstrekkelig språkopplæring. Mange peker også på at det er mye som må falle på plass for at de som kommer til Norge raskt kan gå i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Rett, men ikke plikt

Alle flyktninger i Norge har i utgangspunktet rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. For å redusere de lovpålagte kravene foreslår regjeringen færre obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet.

  • Rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogram i seks måneder, med mulighet for forlengelse i inntil seks måneder.
  • For de som ikke har utdanning på videregående nivå fra før, foreslås det at programmet kan vare i inntil tre år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Programmet skal bestå av arbeids- eller utdanningsrettede elementer, et språktilbud og foreldreveiledning.
  • Rett til opplæring i norsk etter bosetting og at retten gjelder i ett år fra oppstartstidspunktet. Det foreslås ikke plikt til norskopplæring
  • Kommunen har plikt til å sørge for opplæringen så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting.

– Vi må sikre at ukrainske flyktningene får en så trygg og forutsigbar hverdag som mulig. Samtidig vet vi at situasjonen kan bli krevende for kommunene, som allerede har mange lovpålagte oppgaver. Derfor er det viktig at våre lovforslag ivaretar begge disse hensynene, sier Mjøs Persen.

Fordi situasjonen fortsatt er uforutsigbar, kan det være behov for flere tilpasninger ved svært høye ankomster. Regjeringen foreslår også en midlertidig hjemmel som åpner for dette. Blant annet kan være aktuelt å utvide målgruppen for opplæring i mottak dersom ventetiden før bosetting blir lang.

Alle endringene skal være midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Hvis det blir behov for å videreføre enkelte forslag, vil dette vurderes og høres på nytt.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen:
Tlf: 916 73 519
E-post: presse@aid.dep.no