Høring – midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring midlertidige endringer i lovverket som følge av at det ankommer et høyt antall personer til Norge som er fordrevet fra sitt hjemland på grunn av krigen i Ukraina.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2022

Vår ref.: 22/2155

Høring – midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring midlertidige endringer i lovverket som følge av at det ankommer et høyt antall personer til Norge som er fordrevet fra sitt hjemland på grunn av krigen i Ukraina.

Krigen i Ukraina har ført til at svært mange mennesker har flyktet fra landet, i all hovedsak til Ukrainas nærområder. Som følge av massefluktsituasjonen har Norge innført en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fra Ukraina. Det er allerede registrert langt flere søknader om beskyttelse i Norge enn den opprinnelige prognosen for ankomster i hele 2022. De høye ankomsttallene fører til utfordringer i alle ledd, fra registrering av søknader og plass i mottak til bosetting i kommunene. Situasjonen i Ukraina og nærområdene er uforutsigbar, og det må legges til rette for at Norge kan motta et vedvarende høyt antall fordrevne. Tallene så langt viser at det i hovedsak er kvinner, barn og eldre som har kommet til Norge. Dette stiller kommunene overfor andre utfordringer enn vanlig. Særlig har det betydning at det kommer svært mange barn og unge.

For å lykkes med både mottak, bosetting og videre oppfølging i en slik situasjon må enkelte ordninger og tjenester innrettes annerledes enn i en normalsituasjon, noe som på flere områder krever endringer i lovverket. Forslagene skal blant annet legge til rette for hurtig bosetting, og at de fordrevne fra Ukraina får et godt opphold i Norge og raskt kan delta i det norske samfunnet.

I høringsnotatet foreslår departementet midlertidige endringer i plan- og bygningsloven, integreringsloven, barnevernloven, opplæringslova, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås også enkelte forskriftsendringer. På noen områder er behovet for regelendringer vurdert uten at det er funnet grunn til å foreslå endringer. Det er ønskelig med høringsinstansenes syn også på disse spørsmålene. Alle forslagene i høringsnotatet er midlertidige og foreslås opphevet senest 1. juli 2023.

Regelendringene som foreslås i høringsnotatet, knytter seg til ulike departementers ansvarsområder, og er utarbeidet av det enkelte fagdepartementet. Forslagene sendes samlet på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet for å gi et helhetlig bilde av behovet for regelendringer som følge av de høye ankomsttallene. At forslagene høres samlet, påvirker ikke ansvarsfordelingen mellom departementene. Vi ber om at de som har innspill til ulike deler av høringsnotatet, inndeler høringssvaret med utgangspunkt i kapittelinndelingen i høringsnotatet så langt dette er mulig.

Fristen for å sende inn høringssvar er 12. april 2022. Det har vært nødvendig å sette en såpass kort høringsfrist for at et lovforslag raskt kan fremmes for Stortinget. Situasjonen er uforutsigbar, og det er nødvendig å få oppdaterte og tilpassede regler raskt på plass.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan inngi høringssvar. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Dersom dette ikke er mulig, må høringssvar sendes til lovavdelingen@jd.dep.no.

Med hilsen

Ida Sørebø e.f.
avdelingsdirektør

Jon Lunde
lovrådgiver

 

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Fylkeskommunene
Kommunene

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV
Arbeidstilsynet
Bane NOR SF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
Barne-, ungdoms- og familieetatene
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Bioteknologirådet
Bispedømmene
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Diskrimineringsnemda
Domstoladministrasjonen DA
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forsvarsbygg
Helsedirektoratet
Helsingforskomiteen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Jernbanedirektoratet
Kontoret for fri rettshjelp
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Krisesentersekretariatet
Kystdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljødirektoratet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt ID-senter
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regionale Helseforetak
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering
Skatteetaten
Statens barnehus
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg
Statsforvalterne
Statsskog
Sysselmesteren på Svalbard
Tolletaten
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda UNE

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amathea- Veiledningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderpartiet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektbedriftene i Norge
Barn av rusmisbrukere
Barnevakten
Barns rett til besteforeldre
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Caritas
Childwatch International
Demokratene
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske kirke – Kirkerådet
Den norske legeforening
DROF - Driftsoperatørforum
Elevorganisasjonen
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Finans Norge
Flyktninghjelpen
Fokus på barnevernet
For Fangers Pårørende (FFP)
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen 2 Foreldre
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for barnekonvensjonen
Forum for menn og omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Fremskrittspartiet
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Friskolenes kontaktforum
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Service (HRS)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høyre
Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
Islamsk Råd
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kompetanse Norge
Kristelig Folkeparti
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kristne Friskolers Forbund
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kystpartiet
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillingssenteret
Likestillingssenteret KUN
LIM-likestilling, integrering, mangfold
Longyearbyen lokalstyre
Mannsforum
Mennesker i Limbo
Mental Helse
Miljøpartiet De grønne
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
NITO
Norad
Nordlandsforskning
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges frivillighetssentraler
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norges kvinne- og familieforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norges røde kors ungdom
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening v/Den norske legeforening
Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Brannvern forening
Norsk Eiendom
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Lektorlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske kvinner sanitetsforening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Nye Veier AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Organisasjonen for barnevernforeldre
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo krisesenter
Parat
Pensjonistpartiet
Personvernkommisjonen
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
PRESS Redd Barna Ungdom
Private barnehagers Landsforbund
Redd Barna
REFORM Ressurssenter for menn
Regionale kunnskapssentere for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressursgruppen Juss og Helse
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
Rettspolitisk forening
Røde Kors
Rødt
Rådet for psykisk helse
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Samfunnsbedriftene
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Seniorsaken
Senterpartiet
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
SINTEF
SINTEF Byggforsk
Skolelederforbundet
Skolenes Landsforbund
SMB Norge
Sosialistisk Venstreparti
Spekter
Språkrådet
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkes familievern (SKF)
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Uføre Landsorganisasjon (ULO)
Unge funksjonshemmede
UNHCR Stockholm
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Venstre
Vergeforeningen Følgesvennen
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

Oslo universitetssykehus HF
Private høyskoler
Statlige høgskoler
Universitetene
Vitenskapelige høyskoler