Offisielt fra statsråd 1. april 2016

I statsråd i dag ble Eli Telhaug utnevnt til departementsråd i Arbeid- og sosialdepartementet, og Petter Skarheim til departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. april 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 88 L (2015-2016)
Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende
insolvensbehandling) 

Klima- og miljødepartementet
Prop. 89 L (2015-2016)
Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

2. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av departementsråd Eli Telhaug til departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Espen Erlandsen konstitueres som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Reidun Grue Nerheim konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av direktør Petter Skarheim til departementsråd i Kunnskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

3. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 om endring av forordning (EF) nr. 73/2010, kan bli bindende for Norge.