Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 10. mai 2019

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2018, til idretts- og kulturformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Klima- og miljødepartementet
Prop. 109 L (2018-2019)
Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Samferdselsdepartementet
Prop. 108 L (2018-2019)
Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Prop. 110 S (2018-2019)
Nokre saker om veg, jernbane og post
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2019 til lov om endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering).
Lovvedtak 49 (2018-2019)  Lov nr. 16
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har tillatelse i Norge fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Lagdommer Hanne Helle Arnesen (Skien) gjenoppnevnes som varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. juni 2019 til 31. mai 2022.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av kommunikasjonssjef Trude Måseide til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Trond Bigseth til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Camilla Landsverk til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av utredningsleder Jørund Kåre Nilsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av senioradvokat Marit Aaberg til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Bjørn Tore Sommer til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av direktør Torkel Storflor Halmø til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en protokoll om endring av overenskomst mellom Norge og Sveits for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue.

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til deltakelse med videre norsk bidrag i FN-operasjonen MINUSMA.

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2018 til idrettsformål, totalt 2 861 459 000 kroner, fordeles i 2019.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyhetssak)

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2018 til kulturformål, totalt
804 785 000 kroner, fordeles i 2019.
Kulturdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyhetssak)

ExtraStiftelsen tildeles kroner 204 357 520 i 2019 av overskuddet i 2018 fra Norsk Tipping AS.
(Nyhetssak)

Til toppen