Offisielt fra statsråd 10. mars 2017

I statsråd i dag er det besluttet å slå sammen 9 fylkesmannsembeter til 4  fra 1. januar 2019: Hordaland slås sammen med Sogn og Fjordane. Oslo og Akershus slås sammen med Østfold og Buskerud. Oppland slås sammen med Hedmark. Telemark slås sammen med Vestfold.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 64 L (2016-2017) 
Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m.
(overprøvingskompetanse m.m.)
(Nyhetssak

Prop. 65 L (2016-2017)
Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)
(Nyhetssak

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst, fastsettes.

Fullmakt til Nærings- og fiskeridepartementet til å tilbakekalle tillatelser tildelt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst §§ 2-25 og 4-7, jf. deltakerloven § 19.
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av generalkonsul Ole Andreas Lindeman til ambassadør i Bamako, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Pål Anders Hagen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Oppnevning av professor dr. juris Henry John Mæland til setteriksadvokat for å behandle klage 22. november 2016 fra Eliza Ingrid Wanjiku Kali Berdnik Soleim, over Spesialenheten for politisakers henleggelse 28. oktober 2016. 

Kunnskapsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Magnus Olav Kongslien Worren til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 15. mars 2019.

4. Andre saker

Statsministerens kontor
Ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå og Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og IKT- sikkerhet, fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til i sivil sektor å fastsette krav til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet, etablere nasjonale krav til IKT-sikkerhet og gi nærmere bestemmelser om Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle og tilsynsfunksjon.

Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å fastsette retningslinjer for sentral krisehåndtering. 

Ved tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet skal Helse- og omsorgsdepartementet forestå tilsynet.    

Kgl. res. av 21. juni 2013 om tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap oppheves.    

Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Forsvarsdepartementet
Forlengelse og justering av Norges militære bidrag til kampen mot ISIL i Irak.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Hordaland og fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane fra 1. januar 2019. 

Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus,   fylkesmannsembetet i Østfold og fylkesmannsembetet i Buskerud fra 1. januar  2019. 

Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Oppland og fylkesmannsembetet i Hedmark fra 1. januar 2019. 

Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Telemark og fylkesmannsembetet i Vestfold fra 1. januar 2019.
(Nyhetssak

Olje- og energidepartementet
Rettelse av kongelig resolusjon om tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016.