Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 11. desember 2009

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. desember 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 64 L (2009-2010)
Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 7 (2009-2010)
Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen).
Lovvedtak 2 (2009-2010)  Lov nr. 112

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Lovvedtak 3 (2009-2010)  Lov nr. 113

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse.
Lovvedtak 4 (2009-2010)  Lov nr. 114

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
Lovvedtak 5 (2009-2010)  Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Lovvedtak 6 (2009-2010)  Lov nr. 116

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 7 (2009-2010)  Lov nr. 117

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Lovvedtak 8 (2009-2010)  Lov nr. 118

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 9 (2009-2010)  Lov nr. 119

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond.
Lovvedtak 10 (2009-2010)  Lov nr. 120

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov
28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 11 (2009-2010)  Lov nr. 121

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven).
Lovvedtak 12 (2009-2010)  Lov nr. 122

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 13 (2009-2010)  Lov nr. 123

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 14 (2009-2010)  Lov nr. 124

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov
14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 15 (2009-2010)  Lov nr. 125

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov
21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 16 (2009-2010)  Lov nr. 126

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)
Lovvedtak 17 (2009-2010)  Lov nr. 127

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endring i lov 19. juni 2009 nr. 49 om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt).
Lovvedtak 18 (2009-2010)  Lov nr. 128

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 19 (2009-2010)  Lov nr. 129
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2009 til lov om endringer i lov
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie).
Lovvedtak 20 (2009-2010)  Lov nr. 130

Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 70 om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande). Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 1. september 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 11.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktrådet.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR).

4.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter vedtak til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond del II til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlem og varamedlem oppnevnes til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
Fra og med 16. desember 2009 til og med 28. februar 2010:
Førsteamanuensis Ellen Katrine Nyhus, medlem
Fra og med 16. desember 2009 frem til ny leder er utnevnt, dog ikke utover
31. mai 2010:
Lagdommer Vidar Stensland, varamedlem

Følgende medlemmer oppnevnes til Innstillingsrådet for dommere:
For perioden 1. januar 2010 til og med 31. desember 2013:

Medlemmer:
Jordskifterettsleder Ivar Oddvin Øygard, Lillehammer
Forsker og amanuensis Solfrid Mykland, Hjellestad
For perioden 1. januar 2010 til og med 31. desember 2013 gjenoppnevnes:
Varamedlemmer:
Jordskiftedommer Liv Grimsmo, Surna (varamedlem for Ivar Oddvin Øygard)
Daglig leder Annlaug Kjelstad, Florø (varamedlem for Solfrid Mykland)

Jordskifterettsleder Trond Berge, Kleppe, oppnevnes som varamedlem til Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. januar 2010 til og med 31. desember 2013.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Riyadh, Carl Schiøtz Wibye, utnevnes tillike til ambassadør i Muscat, Oman.

Ambassadør i Canberra, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Rarotonga, Cookøyene.

Forsvarsdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Tore-Martin Bredal utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Trude Elisabeth Sparre utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Berit Johannesen, Irlin Irgens, Håvard Skallerud og Nina Margoth Prebe som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 30. september 2010.

Politiadvokat Jens Olav Vestgøte Sæther konstitueres som statsadvokat inntil videre, dog ikke ut over 30. september 2010.

Miljøverndepartementet

Assisterende rådmann Berit Halvorsen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Montenegro om lettelser i utstedelsen av visa.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Montenegro om tilbaketaking av personer.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen fritas fra sine verv som henholdsvis norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken og som medlem av de respektive råd i de regionale utviklingsbankene.

Statssekretær Ingrid Fiskaa, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken og som nytt norsk medlem av de respektive råd i de regionale utviklingsbankene.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Washington 16. april 2009.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken San Marino om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Fyrstedømmet Andorra om opplysninger i skattesaker.

Miljøverndepartementet

”Kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025”, vedtatt i Oslo bystyre 11. juni 2008, godkjennes i henhold til Plan- og bygningsloven av 1985 § 19-4, med de merknader og forbehold som er gjengitt i Miljøverndepartementets redegjørelse i saken.
(Pressemelding)

 

 

 

 

Til toppen