Offisielt fra statsråd 12. januar 2018

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede tiltak for å øke sysselsettingen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 38 S (2017-2018)
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 37 L (2017-2018)                                                                
Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

2. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av en ekspertgruppe som skal utrede tiltak for å øke sysselsettingen: 

Leder:
Steinar Holden, professor, Oslo 

Øvrige medlemmer:
Grete Brochmann, professor, Oslo
Lars Calmfors, professor, Stockholm
Knut Røed, seniorforsker, Oslo
Kristine von Simson, forsker II, Lillestrøm
Elisabeth Holen, fylkesdirektør, Nevlunghavn
(Nyhetssak)

 3. Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor
Klage fra Offentlighet i staten over Statsministerens kontors vedtak 26. oktober 2017 om delvis avslag på innsyn i dokument nr. 9 i sak 2014/323. Klagen tas ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage av 8. desember 2017 over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avslag på innsyn i sak 2017/3091 dokument 4 tas ikke til følge.

 4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i Belmopan, Belize. 

Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i Guatemala by, Guatemala.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Ole Andreas Lindeman, tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Ole Andreas Lindeman, tillike til ambassadør i Nouakchott, Mauritania.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Castries, Saint Lucia.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Einar Skancke til ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Forlenget konstitusjon av underdirektør Linda Lillestøl som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2018. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård til sorenskriver ved Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Asle Bjelland og advokat Håkon Schei Mentzoni til tingrettsdommere ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert sorenskriver Arne Langeland som sorenskriver ved Bergen tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert sorenskriver Morten Miland Thomsen som sorenskriver ved Vest-Telemark tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Torje Vraal Abusdal Torjesen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2018 til og med 31. januar 2020.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ingrid Wirum som statsadvokat ved Riksadvokatembetet inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2018.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Terje Auestad til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Vidar Helgesen som settestatsråd for statsråd Monica Mæland til å behandle klagesak fra Telenor ASA etter konkurranseloven fordi Mæland på grunn av sitt ansvar for forvaltning av statens eierskapsinteresser i det aktuelle selskapet, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Oppnevning av statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med utnevnelser og personalspørsmål relatert til Øystein Bø og Mona Juul, der Søreide på grunn av sitt vennskapsforhold med Bø og Juul anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak) 

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, undertegnet ved brevveksling.

Kulturdepartementet
Det blir stilt statleg forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste 31. august 2017 for utstillinga «Med lukkede øyne. Gauguin og Munch». Utstillinga skal visast på Munchmuseet i perioden 16. februar – 22. april 2018.

Forsikringa gjeld frå «vegg til vegg» i tidsrommet 22. januar – 13. mai 2018 på vilkår av at dei krava som Sikringsutvalet og Kulturrådet har sett for statleg forsikring er oppfylt av Munchmuseet/Oslo kommune innan forsikringsperioden startar.

Kunnskapsdepartementet
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet fra 12. januar 2018.
(Nyhetssak)

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo som vitenskapelig høyskole fra 12. januar 2018.
(Nyhetssak)

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Fjellhaug internasjonale høgskole som høyskole fra 12. januar 2018.
(Nyhetssak)