Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 16. november 2012

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 27 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av
19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Prop. 30 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Utanriksdepartementet

Meld. St. 8 (2012-2013)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Arbeidsdepartementet

Prop. 29 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 25 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 32 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 34 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Prop. 28 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 22 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 23 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 31 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Prop. 35 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Prop. 37 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 21 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Prop. 24 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 38 S (2012-2013)
SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Prop. 26 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Prop. 36 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2012 til lov om lønnsnemnd-behandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012.

Lovvedtak 4 (2012-2013)  Lov nr. 69

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 12 annet og tredje ledd.

4. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra Oddvar Mykland over Utenriksdepartementets vedtak av 16. februar 2011 om å delvis nekte innsyn i dokument 12/07199-18. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Marius Dirdal utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

IKT-direktør Helge Marstrander utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trine Jøranli Eskedal utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Statsadvokat Tarjei Istad utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Prosjektleder Heidi Karlsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Liv Hilde Westrheim utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Avtale mellom Norge og Elfenbenskysten om ettergivelse av hele Elfenbenskystens gjeld til Norge inngås.
(Pressemelding)

 

Til toppen