Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 18. februar 2011

I statsråd i dag ble blant annet forskrifter om verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder fastsatt. Det ble også fastsatt forskrift om verneplan for Sølen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. februar 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 68 S (2010-2011)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet)

Prop. 70 S (2010-2011)
Samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon

Finansdepartementet

Prop. 71 S (2010-2011)
Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011

Miljøverndepartementet

Prop. 69 L (2010-2011)
Endringer i klimakvoteloven
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrifter om verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om verneplan for Sølen.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet:

Leder:
Psykolog Magne Raundalen, Bergen

Medlemmer:
Professor dr.philos Arne Johan Vetlesen, Sande
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi Vigdis Bunkholdt, Oslo
Professor Willy-Tore Mørch, Tromsø
Førsteamanuensis Øyvind Kvello, Trondheim
Spesialpedagog Sabreen Selvik, Oslo
Førsteamanuensis Inge Kvaran, Trondheim
Advokat Stig Åkenes Johansen, Bergen
Førsteamanuensis dr. juris Lena R.L. Bendiksen, Tromsø
Fylkesnemndsleder Inger Mo, Skien
Barnevernsjef Iben van den Berg, Oslo
Virksomhetsleder for barnevern Erna Bakken, Kirkenes
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg for å gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser:

Professor Kåre P. Hagen (utvalgsleder), Bergen
Konserndirektør Stein Berntsen, Stavanger
Seniorforsker Brita Bye, Oslo
Professor Lars Hultkrantz, Örebro, Sverige
Professor Karine Nyborg, Oslo
Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Bergen
Forsker Maria Sandsmark, Molde
Forsker Gro Holst Volden, Trondheim
Avdelingsdirektør Geir Åvitsland, Oppegård (fra 1. juni 2011)
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Lier og omegn forsøksring over Landbruks- og matdepartementets vedtak 17. februar 2010 om støtte til prosjektet Effektiv og integrert dyrking av stang- og knollselleri i Norge. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Statoil Petroleum AS, ConocoPhillips Scandinavia AS og Total E&P Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 10. mai 2010 om avgrensing av Visundfeltet og statens eierandeler. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Finansråd Tore Eriksen utnevnes til Norges faste representant ved organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Assisterende utenriksråd Atle Leikvoll utnevnes til ambassadør ved EU-delegasjonen i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Torunn Bolstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Seniorrådgiver Christine Hamnen og underdirektør Øyvind Danielsen utnevnes til avdelingsdirektører i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Sigurd Sandaaker konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil seks måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kirsti Gustad konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil seks måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Solveig Sandberg utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Avdelingsdirektør Jon Fredrik Birkheim Arnesen utnevnes som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt departementet fastset.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Grete Faremo som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm ved behandlingen av lovproposisjon om ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Kompetanse til å fastsette forskrift som omhandler det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA og med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 52 1. ledd overføres til Nærings- og handelsdepartementet.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av felles fylkesplan 2009-2012 for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune (Trøndelagsplanen).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen