Offisielt fra statsråd 18. mars 2011

I statsråd i dag er det oppnevnt et kulturpolitisk utredningsutvalg, ledet av fylkesmann Anne Enger.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. mars 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

Prop. 75 S (2010-2011)

Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

(Pressemelding) 

 

2.      Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et kulturpolitisk utredningsutvalg:
Leder:

Fylkesmann Anne Enger, Moss

Øvrige medlemmer:
Professor Anne Eriksen, Oslo
Fylkesdirektør Karen Espelund, Trondheim
Rådgiver Lene Hansen, Tromsø
Nestleder Asta Busingye Lydersen, Oslo
Festivalleder Marit Eikemo, Bergen
Avdelingsdirektør Ingrid Røynesdal, Bergen
Generalsekretær Tale Hungnes, Oslo
Dekan Kjell Magne Mælen, Tromsø
Direktør Martin Revheim, Oslo
Kulturskolekonsulent Eivind Nåvik, Lillehammer
Daglig leder Sjur Paulsen, Stavanger
Forlagssjef Geir Berdahl, Bærum
Teatersjef Arne Nøst, Stavanger

(Pressemelding)

 

3.      Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra ”Rosa helikopter” på Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om å gi innsyn i sak 201010807/201000144 dokument 20. Klagen tas ikke til følge.

 

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utenriksråd Bjørn Trygve Grydeland utnevnes til ambassadør i Roma med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Cecilie Landsverk utnevnes til ambassadør i Islamabad med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Anne Vibeke Lilloe utnevnes til ambassadør i Sarajevo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Anniken Ramberg Krutnes utnevnes til ambassadør i Haag med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Sjur Larsen utnevnes til ambassadør i Aten med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

 

Justis- og politidepartementet

Advokat Kjeld Tore Nørgaard, advokat Nils Ole Bay og konstituert tingrettsdommer Edvard Os utnevnes til tingrettsdommere ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seniorskattejurist Mona Berget utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioradvokat Kari Willoughby utnevnes til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommuneadvokat Signe M. Lundegård utnevnes til tingrettsdommer ved Haugaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Anne Horn og konstituert tingrettsdommer Lise Gro Søreide utnevnes til tingrettsdommere ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Universitetsstipendiat Ola Rambjør Heide utnevnes til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Fagdirektør Lise Arntsen Hauge utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Miljøverndepartementet

Assisterende departementsråd Tom Rådahl utnevnes til departementsråd i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(Pressemelding)

 

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk fra tredjestater (Media Mundus).

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2009.

 

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker.