Historisk arkiv

Kulturpolitikk etter 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer.

Kulturminister Anniken Huitfeldt og utvalgsleder Anne Enger. Foto: Karen Moe Møllerop/KUD
Bildet: Kulturminister Anniken Huitfeldt og utvalgsleder Anne Enger. Foto: Karen Moe Møllerop/KUD

- Den rød-grønne regjeringens Kulturløft har gitt store økninger i de økonomiske rammevilkårene for kulturlivet. I perioden har det vært lagt frem en lang rekke stortingsmeldinger innenfor ulike delsektorer av kulturlivet. Nå er det på tide med mer overgripende analyser av det mønsteret som har vokst frem av mål, virkemidler og tiltak på kulturfeltet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

- Når vi nå er i rute med å oppfylle Kulturløftet 2, er det samtidig viktig å se fremover. Dette utvalget skal derfor også komme med innspill til kulturpolitikken etter 2014.

Utvalget skal gjennomgå kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005, og kan fremme forslag om endringer i disse på bakgrunn av sine vurderinger.

Anne Enger, fylkesmann i Østfold, skal lede utvalget, som ellers er sammensatt av personer med bred kunnskap om norsk kultur- og samfunnsliv.

Utredningen skal legges frem innen utgangen av 2012.