Offisielt fra statsråd 18. mars 2022

I statsrådet i dag ble det fastsatt forskrift om endringer i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet mv.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 18. mars 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet
Prop. 67 L (2021-2022)
Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse).
Lovvedtak 42 (2021-2022) Lov nr. 10
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.).
Lovvedtak 40 (2021-2022) Lov nr. 11
Delt ikraftsetting av loven. Loven del I trer i kraft 2. august 2022. Loven del II trer i kraft 1. august 2022.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om pengespill (pengespilloven).
Lovvedtak 39 (2021-2022) Lov nr. 12
Loven trer i kraft 1. januar 2023.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
(Nyhetssak)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 5. juli 2002 nr. 715 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. 
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften).

Samferdselsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.
(Nyhetssak)

4. Styrer og utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2025:

I. Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg, leder
Seniorforsker Erling Barth, Oslo
Professor Bjørnar Borvik, Bergen

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:
Nestleder LO Roger Haga Heimli, Bergen (ny)
Personlige varamedlemmer:

 1. 1. sekretær LO Julie Lødrup, Oslo
 2. LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
 3. LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredriksstad
 4. LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
 5. LO-sekretær Kristin Sæther, Trondheim

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:
Forhandlingsdirektør NHO Jon Fladby Claudi, Oslo (ny)
Personlige varamedlemmer:

 1. Advokat NHO Margrethe Meder, Oslo
 2. Advokat NHO Joakim Augeli Karlsen, Asker (ny)
 3. Advokat NHO Gro Øien, Rælingen

IV. Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder LO Stat Egil André Aas, Ullensaker
Personlig varamedlem:
Leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok, Oslo.

V. Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:
Statens personaldirektør Gisle Norheim, Asker
Personlige varamedlemmer:

 1. Fagdirektør Anne Elisabeth Wold Sæther, Oslo (ny)
 2. Underdirektør Thomas Nordby Barth, Sandefjord (ny)
 3. HR-sjef Brith-Anne Svartsund, Bodø (ny)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av tingrettsdommer Olav Magnus Hohle som settevaramedlem for lederens varamedlem i Tilsynsutvalget for dommere for perioden 18. mars 2022 til og med 30. april 2022.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Vegar Sundsbø Brynildsen til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Gjermund Sæther til ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Alex Vodicka Winther til ambassadør i Bratislava, Den slovakiske republikk. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Juliana Baffoe til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Steinar Hoel til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av lovrådgiver Tage Henningsen som statsadvokat ved Riksadvokatembetet med inntil ett års varighet. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Arnfrid Arthur til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Konstitusjon av fagdirektør Bernt Martin Schjerven som avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet til og med 31. desember 2023. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.