Regjeringen foreslår å styrke erstatningsvernet til vernepliktige i førstegangstjeneste

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er viktig at de som kalles inn til førstegangstjeneste ikke skal risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Regjeringen foreslår derfor å styrke erstatningsvernet til vernepliktige førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Illustrasjonsbilde: Vernepliktige soldater fra HMKG
Illustrasjonsbilde: Vernepliktige soldater fra HMKG Foto: Forsvaret

Vernepliktige i førstegangstjeneste har i dag bedre erstatningsdekning enn de fleste andre grupper i samfunnet. De har utvidet yrkesskadedekning i folketrygdloven for enhver skade de påføres i tjenesten. Videre har de en særskilt engangserstatningsordning i forsvarsloven § 33 som gjelder 24/7 men med noe ulik dekningsgrad ut ifra når skaden skjer. Etter yrkesskadeforsikringsloven er de dekket på lik linje med andre som er omfattet av loven.

– Likevel har vi sett at dette vernet ikke er godt nok. Årsaken er at de vernepliktige ikke har erstatningsdekning etter yrkesskadeforsikringsloven under hele førstegangstjenesten, noe som har medført at vernepliktige som har skadet seg på eksempelvis velferdsarrangementer i regi av Forsvaret ikke har fått dekket hele sitt økonomiske tap, sier Enoksen.

Det er i forslaget lagt stor vekt på at de vernepliktige inne til førstegangstjeneste er under lovpålagt tjeneste, at det ikke foreligger et klart skille mellom fritid og arbeidstid, og at det er snakk om unge mennesker i en særlig sårbar økonomisk situasjon.

– Vi har et særlig ansvar for å sørge for at de som gjennomfører sin lovpålagte tjeneste har tilstrekkelige og forutsigbare erstatningsordninger, avslutter forsvarsministeren.

Forslaget om ny erstatningsordning for vernepliktige i førstegangstjeneste, fremmes for Stortinget i Prop. 67 L (2021–2022) Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste).