Offisielt fra statsråd 2. desember 2016

I statsråd i dag er det lagt fram en stortingsmelding om fagskoleutdanning, «Fagfolk for fremtiden».

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. desember 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 34 S (2016-2017)
Ny saldering av statsbudsjettet 2016
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 33 L (2016-2017)
Endringer i rettergangslovgivningen mv.
(organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 9 (2016-2017)
Fagfolk for fremtiden
Fagskoleutdanning
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. november 2016 til lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt).
Lovvedtak 6 (2016-2017)  Lov nr. 84

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. november 2016 til lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene).
Lovvedtak 7 (2016-2017)  Lov nr. 85 

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Lovens romertall II trer i kraft 1. januar 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. november 2016 til lov om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten).
Lovvedtak 5 (2016-2017)  Lov nr. 86
(Nyhetssak

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. oktober 2016 til lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon).
Lovvedtak 2 (2016-017)  Lov nr. 87
Loven trer i kraft 1. januar 2017. 

3. Forskrifter

Finansdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 18. juli 1958 nr. 3904 om kontroll med omsetning av maltekstrakt, fastsettes. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 13. november 2015 nr. 1287 om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, fastsettes. 

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet
Departementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4 fjerde ledd, § 8-3 fjerde ledd om en sikkerhetsmekanisme for tilfeller der preferansesystemet utløser vesentlige markedsforstyrrelser for landbrukssektoren, § 9-1, § 9-2, § 9-3, § 9-4, § 10-6 og § 12-9 tildeles Landbruks- og matdepartementet. Departementets myndighet etter loven for øvrig beholdes i Finansdepartementet. 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, Ole Johan Bjørnøy, tillike til ambassadør i Tasjkent, Usbekistan. 

Utnevning av seniorrådgiver Jørn Osmundsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av regiondirektør Trude Vollheim Webb som direktør for Arbeidstilsynet for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Utnevning av avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt til nestleder i Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Finansdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Espen Erlandsen til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Borgar Høgetveit Berg til dommer ved Norges Høyesterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Nyhetssak

Utnevning av jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund til jordskiftelagdommer ved Borgarting lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av tingrettsdommer Ragnhild Vada til lagdommer ved Frostating lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Konstitusjon av lagdommer Dag Anton Minsaas som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, med tiltredelse fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2018. 

Utnevning av konstituert lagdommer Ole Ingar Ødegård til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Åremålsutnevning av advokat Siv Hallgren som leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for en periode på syv år, uten adgang til gjenutnevning fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2024. 
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utnevning av dr.ing. Anne-Mette Hilmen til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Marit Rønning til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningen av statens eierskap i Bjørnøen AS og Kings Bay AS overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet 1. januar 2017.
(Nyhetssak) 

Finansdepartementet
Fullmakt til å inngå avtale om å gi OECD/Europarådets konvensjon om administrativ bistand i skattesaker virkning for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger og land-for-land rapportering for skatteformål for tidligere skatteår. 

Fullmakt til å undertegne avtale om å gi OECD/Europarådets konvensjon om administrativ bistand i skattesaker virkning for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger for skatteformål mellom Norge og Sveits fra 1. januar 2017. 

Kulturdepartementet
Avsetningen på 15 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2015 til tiltak mot spilleproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd, fordeles.
(Nyhetssak