Offisielt fra statsråd 20. desember 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. desember 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 15 (2002-2003)
Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar – 31. desember 2001.

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2002-2003)
Om lov om endringer i barneloven mv.
(Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003)
Om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 34 (2002-2003)
Om lov om endring i samelova m.m.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2002-2003)
Om lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2002-2003)
Om lov om fagskoleutdanning
Pressemelding

Ot.prp. nr. 33 (2002-2003)
Om lov om frittståande skolar (friskolelova)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i lov
30. august 1991 nr. 71 om statsforetak m.v
Besl. O nr. 43 (2002-2003) Lov nr. 88
Loven trer i kraft 1. januar 2003.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk).
Besl. O nr. 9 (2002-2003) Lov nr. 89
Loven trer i kraft 1. januar 2003.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i lov
28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet)
Besl. O nr. 46 (2002-2003) Lov nr. 90

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.
Besl. O nr. 31 (2002-2003) Lov nr. 91

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsetting og endring av farskap).
Besl. O nr. 30 (2002-2003) Lov nr. 92
Loven trer i kraft 1. april 2003.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
Besl. O nr. 22 (2002-2003) Lov nr. 93

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov
19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O nr. 23 (2002-2003) Lov nr. 94

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O nr. 24 (2002-2003) Lov nr. 95

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Besl. O nr. 25 (2002-2003) Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Besl. O nr. 26 (2002-2003) Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov
26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.
Besl. O nr. 27 (2002-2003) Lov nr. 98

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov
26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O nr. 28 (2002-2003) Lov nr. 99

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)
Besl. O nr. 49 (2002-2003) Lov nr. 100
Loven trer i kraft 1. januar 2003
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven.
Besl. O nr. 50 (2002-2003) Lov nr. 101
Loven med unntak av legemiddelloven § 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2003.
(Se også punkt 4 nedenfor)

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Besl. O nr. 51 (2002-2003) Lov nr. 102
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
(Pressemelding)

Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) trer i kraft for den offentlige helsetjenesten fra 1. januar 2003.
Bestemmelsene i loven trer ikke i kraft for helsehjelp gitt utenfor den offentlige helsetjenesten.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov
17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O nr. 35 (2002-2003) Lov nr. 103

Sanksjon av Stortingets vedtak av 12. desember 2002 til lov om endringar i lov
17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O nr. 36 (2002-2003) Lov nr. 104

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i passloven (økt passgebyr). Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O nr. 37 (2002-2003) Lov nr. 105

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringar i inkassolova. Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O nr. 40 (2002-2003) Lov nr. 106

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet).
Besl. O nr. 41 (2002-2003) Lov nr. 107

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endring i lov
29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.
Besl. O nr. 15 (2002-2003) Lov nr. 108

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på den ene siden og Servicebedriftenes Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffrevisjonen 2002.
Besl. O nr. 47 (2002-2003) Lov nr. 109

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringar i lov om elektronisk signatur.
Besl. O nr. 12 (2002-2003 Lov nr. 110
Loven trer i kraft 1. januar 2003

Samferdselsdepartementet

Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) trer i kraft 1. januar 2003.

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven.
Besl. O nr. 48 (2002-2003) Lov nr. 111

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringar i lov
17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
Besl. O nr. 11 (2002-2003) Lov nr. 112
Loven trer i kraft 1. april 2003.

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forskrifter om endringer i forskrift (midl.) 24. juni 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø for Svalbard fastsettes.

Forskrift om opphevelse av forskrift 13. juni 1980 nr. 6 om gravemaskiner fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 10. september 1982 nr. 1377 om tekniske innretninger fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 29. april 1977 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fastsettes.

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrifter gitt med hjemmel i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd fastsettes.

Helsedepartementet

Forskrift om Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda fastsettes.
(Pressemelding)

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten vedtas.

Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrifter om vern av Stabbursdalen i Finnmark fylke fastsettes.

Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 6. februar 1970 om opprettelse av Stabbursdalen nasjonalpark. Lakselv og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon til Fiskeridepartementet til å foreta de endringer i avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige som følge av overføringen.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Helsedepartementet

Kongens myndighet til å sette i kraft legemiddelloven § 6 annet ledd delegeres til Helsedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter legemiddelloven § 6 annet og tredje ledd til Helsedepartementet.
(Se også punkt 2 ovenfor)

Miljøverndeparatementet

Fiskeridepartementet delegeres myndighet etter forurensningsloven og svalbardmiljøloven.

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Disiplinærnemnden for advokater for en periode på 2 år fra 1. januar 2003:

Leder: Tingrettsdommer Knut Störk Glad, Oslo, gjenoppnevnes
(tingrettsdommer Lars Frisvold, Molde, gjenoppnevnes)
Advokatmedlem: Advokat Ole A. Backe, Oslo, gjenoppnevnes
(advokat Bjørg Ven, Oslo, gjenoppnevnes)
Advokatmedlem: Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Hønefoss, gjenoppnevnes
(advokat John Steen-Holm, Bodø, gjenoppnevnes)
Forbrukerrepresentant: Rådgiver Monica Vinje, Sarpsborg, gjenoppnevnes
(rådgiver Rune Deglum, Hamar, ny)
Næringslivsrepresentant: Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, Bærum, ny
(direktør Kirsti Stokland, Oslo, ny).

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for en periode på 2 år fra 1. januar 2003:

Leder: Advokat Christian Bruusgaard, Oslo, ny
(advokat Jon Christophersen, Oslo, gjenoppnevnes)
Revisormedlem: Statsautorisert revisor Ole M. Klette, Oslo, ny
(statsautorisert revisor Erik Enger, Oslo, ny)
Tredje styremedlem: 1. amanuensis Berte-Elen Reinertsen Konow, Bergen, ny
(lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø, ny).

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Advokatbevillingsnemnden for en periode på 2 år fra 1. januar 2003:

Leder: Tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad, Stavanger, ny
(tingrettsdommer Anne Elisabeth Landsverk, Skien, ny)
Advokatmedlem: Advokat Janne Kristiansen, Moss, gjenoppnevnes
(advokat Knut Lindboe, Oslo, gjenoppnevnes)
Tredje medlem: Rådgiver Ted Nornes, Tønsberg, gjenoppnevnes
(underdirektør Axel Proet-Høst, Tønsberg, gjenoppnevnes.

Oppnevning av advokat Trine Buttingsrud Mathiesen som medlem og advokat Frode Sulland som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden
20. desember 2002 til 31. oktober 2004.

Oppnevning av ass. fylkesmann Elisabeth Bjørge Løvold som medlem og førsteamanuensis Arnfinn Bårdsen som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 20. desember 2002 til 31. oktober 2006.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til styret for Meteorologisk Institutt for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2006:

Medlemmer:
Styreleder: ass. universitetsdirektør Sverre Spildo, Bergen (gjenoppnevnt)
Nestleder: daglig leder Heidi Johansen, Tromsø (ny)
Forsker Odd Nakken, Bergen (gjenoppnevnt)
Rådgiver Hilde Erlandsen, Oslo (ny)
Viseadm.direktør Erik Nord, Oslo (gjenoppnevnt)
Statsmeteorolog Vidar Eng (met.no), Tromsø (ny)
Forsker Marit Helene Jensen (met.no), Oslo (ny)

Varamedlemmer:
1. varamedlem: direktør Pål Presterud, Oslo (ny)
2. varamedlem: oberst Britt Tove Berg Brestrup, Oslo (ny)
Pers. varamedlem for Vidar Eng: førstekonsulent Nils O. Langgård (met.no), Oslo (gjenoppnevnt)
Pers. varamedlem for Marit Helene Jensen: meteorologikonsulent Marit Rabbe (met.no),
Bekkestua (gjenoppnevnt)
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Følgende medlemmer og varamedlemmer opppnevnes til hovedstyet for Norges forskningsråd for perioden 20. desember 2002 – 31. desember 2006:

Direktør Geir Stene-Larsen, Bærum (leder)
Professor Ingvild Sælid Gilhus, Bergen (nestleder)
Professor Knut Liestøl, Oslo (fag- og disiplinutvikling)
Adm.direktør Lars Takla, Sandnes (innovasjon og brukerinitiert forskning)
Forskningsdirektør Unni Steinsmo, Trondheim (strategiske satsinger)
Professor Arild Underdal, Oslo
Adm.direktør Idun Christie, Ridabu

Varamedlemmer:
1. Adm.direktør Tore Andreassen, Tromsø
2. Førsteamanuensis Marit Boyesen, Stavanger.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Elsbeth Sande Tronstad gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Utenriksdepartementet med fratredelse 1. januar 2003.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Wien, ambassadør Arne Roy Walther, utnevnes tillike til ambassadør i Bratislava.

Avdelingsdirektør Otto Hjorth Mamelund utnevnes til generalkonsul i St. Petersburg med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Niels Engelschiøn utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Seniorrådgiver Odd Wålengen utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Trude Myklebust konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helsesdepartementet

Konstituert assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut utnevnes til assisterende direktør for Statens helsetilsyn med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Åremålsbeskikkelse av oberst Leif-Arne Ljøkjell til grensekommisær for den norsk-russiske grense for en periode på tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av førstestatsadvokat Siri S. Frigaard til visepolitimester ved Kriminalpolitisentralen for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Direktør Joakim Lystad beskikkes som administrerende direktør i Mattilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftekandidat Olav Torvik beskikkes som jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftekandidat Gunnar Bjerke Osen beskikkes som jordskiftedommer ved Øvre Telemark jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftekandidat Liv Grimsmo beskikkes som jordskiftedommer ved Nordmøre jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftekandidat Ann Mari Sandvin Hardeland beskikkes som jordskiftedommer ved Haugaland og Sunnhordland jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Oljedirektør Gunnar Berge åremålsbeskikkes som direktør i Oljedirektoratet for
6 år med virkning fra 1. januar 2003.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementet fra 1. januar 2003.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Overføring av forvaltningsansvaret for §§ 43 andre og tredje ledd, 46 tredje og fjerde ledd og 47 andre, tredje og fjerde ledd i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og mot avfall til Fiskeridepartementet.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i BaneTele AS fra Samferdselsdepartementet ved Jernbaneverket til Nærings- og handelsdepartementet fra 20. desember 2002.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX – Finansielle tjenester og vedlegg XXII – Selskapsrett (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF om begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII – Selskapsrett (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 om vedtektene for det europeiske selskap) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 103/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX – Finansielle tjenester (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/107/EF om forvaltningsselskaper og forenklede prospekter og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/108/EF om investeringsforetak) kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av avtale mellom EFTA/EØS-statens og Ungarn om samsvarsvurdering og godkjenning av industrivarer.

Helsedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2002 under kap. 716, post 70, overskrides med inntil kroner 3 100 000, mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kap. 732, post 72.

Justis- og politidepartementet

Instruks for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings- og sikkerhetstjenestene fastsettes.

Opphevelse av reglene for behandling av erstatningskrav mot staten og frafall av foreldelsesinnsigelse fastsatt i kongelig resolusjon av 29. mai 1992.

Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 314 400 000,- og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles kroner 1 000 000,- av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2002 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Mattilsynet som eget forvaltningsorgan opprettes administrativt under Landbruksdepartementet med virkning fra 1. januar 2003.

Olje- og energidepartementet

Informasjonskampanje om energisparing – utgiftsføring uten bevilgning av inntil
3,5 millioner kroner.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Vigdis Extension.

Samferdselsdepartementet

Fullmakt til Nærings- og handelsdepartementet til å forvalte statslånet til BaneTele AS.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Vedtektene for Meteorologisk institutt endres.
(Se også pkt. 5 Styrer, utvalg)

Nye vedekter for Norges forskningsråd fastsettes.
(Se også pkt. 5 Styrer, utvalg)