Offisielt fra statsråd 21. oktober 2016

I statsråd i dag ble det vedtatt en forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. oktober 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Helsedepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017)
Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)

Prop. 7 L (2016-2017)
Endringer i helseberedskapsloven mv.
(beredskapsregistre mv.)

Kulturdepartementet
Prop. 9 L (2016-2017)
Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 8 L (2016-2017)
Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven
(gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Del IV § 14-71 første ledd trer ikraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. oktober 2016 til lov om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv).
Lovvedtak 1 (2016-2017) Lov nr. 82
Loven trer i kraft 1. november 2016.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø i Søgne kommune, Vest-Agder fylke, fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Jurist Fabian Stang utnevnes til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Abuja, Jens-Petter Kjemprud, tillike til ambassadør i Yaoundé, Republikken Kamerun.

Utnevning av ambassadør i Madrid, Helge Skaara, tillike til ambassadør i Andorra.

Utnevning av ambassadør i Bogota, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i Quito, Ecuador.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av viserektor Terje Bjelle som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020. 

Oppnevning av advokat Magnhild Pape Meringen som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Gjenoppnevning av lagdommer Tonje Fisknes som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Oppnevning av lagdommer Marit Forsnes som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Oppnevning av førsteamanuensis Øystein Jakob Bjerva som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Oppnevning av professor Per Kåre Sky som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Oppnevning av advokat Ketil Myhre som medlem i Tilsynsutvalget for dommere fra 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Utnevning av seniorrådgiver Solveig Nowacki til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av lagdommer Kjersti Iren Buun Nygaard til lagmann med avdelingslederansvar og lagdommer Mette Jenssen til lagmann uten avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Edle Benedicte Endresen til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Liv Oddveig Nergaard til jordskiftelagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av dommerfullmektig Møyfrid Eggebø som tingrettsdommer ved Brønnøy tingrett, Alstahaug tingrett og Rana tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Ivar Danielsen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. desember 2016 til og med 30. november 2018.

Konstitusjon av jordskiftedommer Frode Pettersen som jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Anniken Hauglie overtar styret av Kunnskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet hun i dag har i Arbeids- og sosialdepartementet, i inntil 4 dager i den tid statsråd Torbjørn Røe Isaksen avvikler omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Pakistan om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold i samsvar med et framlagt forslag.
(Nyhetssak)

­­Forsvarsdepartementet
Instruks om endringer i instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.