Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 22. mars 2019

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 56 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (håndhevingsdirektivet)

Finansdepartementet
Prop. 57 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillings­departementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 55 L (2018-2019)
Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. februar 2019 til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
Lovvedtak 39 (2018-2019)  Lov nr. 7
Loven trer i kraft 1. juli 2019

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Elin Østebø Johansen til ambassadør i Kampala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Elisabeth Hallenstvedt til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Erlend Bekkestad til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av avdelingsdirektør Lone Merethe Solheim som fylkesmann i Rogaland inntil videre, dog ikke utover 1. desember 2021, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/759 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1129 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten, eller opptas til handel på et regulert marked.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/65 (MiFID II) og forordning (EU) 600/2014 (MiFIR) om markeder for finansielle instrumenter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, forordning (EU) 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, og endringsforordning (EU) 2017/2395.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1369 om fastsetting av rammeverket for energimerking.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, bruk og utlevering.

Inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen og avgivelse av erklæring om at avtalen kan anvendes midlertidig inntil avtalen trer i kraft.

Forsvarsdepartementet
Oberstløytnant Terje Bruøygard tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved ledelse av sin avdeling i kamp under internasjonale operasjoner i Irak i 2017-2018.

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren til en soldat for tjeneste under internasjonale operasjoner. Tildeling av Krigsmedaljen til tre personer for tjeneste under internasjonale operasjoner.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Repvåg Kraftlag SA gis fornyet tillatelse til regulering, overføring og drift knyttet til Repvåg kraftverk i Nordkapp, Porsanger og Måsøy kommuner.
(Nyhetssak)

Til toppen