Historisk arkiv

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

- Vi har en av de beste helsetjenestene i verden. De medisinske mulighetene er store og blir stadig større. Men mulighetene overstiger ressursene, selv i et rikt land som vårt. Derfor er vi nødt til å prioritere og nødt til å sikre at alle får tilgang til de nye behandlingsmetodene vi tar i bruk. Med dette lovforslaget sikrer vi et rettferdig og likeverdig tilbud for alle norske pasienter, sier helseminister Bent Høie.

I 2013 ble det etablert et system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Målet var å sikre likeverdig tilgang til behandlingsmetoder. Det er dette systemet regjeringen nå foreslår å lovfeste. 

Før innføringen av systemet for nye metoder var det i hovedsak det enkelte helseforetak eller den enkelte sykehusavdeling som bestemte hvilke behandlingsmetoder som skulle tas i bruk.

- Det førte til ulik tilgang på behandling for pasientene. Med systemet for nye metoder sørget vi for likeverdig behandling. Nå slår vi dette fast i lovs form og tydeliggjør helseforetakenes ansvar, sier Bent Høie.

Regjeringen foreslår også at prioriteringskriteriene i helsetjenesten lovfestes.

All behandling skal vurderes opp mot alvorlighetskriteriet, nyttekriteriet og ressurskriteriet. Jo mer alvorlig sykdommen er og jo større nytte behandlingen har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres.

Forslagene til endringer i spesialisthelsetjenesteloven er i tråd med forslagene i meldingen om prioritering som et flertall på Stortinget har sluttet seg til.