Offisielt fra statsråd 23. oktober 2015

I statsråd i dag ble spesialrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. oktober 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 6 S (2015-2016)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport.

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 4 LS (2015-2016)
Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga).

Kulturdepartementet
Prop. 5 L (2015-2016)
Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser.

3. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg som skal revidere forvaltningsloven:

Professor dr. juris Inge Lorange Backer, Oslo (leder)Avdelingsdirektør Siri Halvorsen, Oslo
Advokat Marianne Abeler, Tromsø
Assisterende fylkesmann Gunnar O. Hæreid, Leikanger
Advokat Frode Innjord, Arendal
Advokat Jostein Selle, Oslo
Prorektor Anne-Lise Fimreite, Bergen
Seksjonssjef Hanne Kjørholt, Lørenskog
Tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
Kontorsjef Berit Sollie, Oslo
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær i Olje- og energidepartementet Kåre Fostervold gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Kjell Børge Freiberg utnevnes til statssekretær for statsråd Tord Lien. 
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Seniorrådgiver Jan Ole Grevstad utnevnes til ambassadør i Seoul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Spesialrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm åremålsbeskikkes som likestillings- og diskrimineringsombud for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lagdommer Arne Kristen Uggerud utnevnes til lagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Leif Otto Østerbø utnevnes til sorenskriver og tingrettsdommer Anne Marie Selvaag utnevnes til nestleder/dommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen utnevnes til nestleder/dommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Underdirektør Audhild Pauline Ulvang utnevnes til tingrettsdommer ved Trondenes tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert lagdommer Anne Elisabeth Hillestad Austbø konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2015 til og med 16. august 2017.

Pensjonert lagdommer Inger Marie Dons Jensen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2015 til og med 31. oktober 2017.

Pensjonert tingrettsdommer Sverre Jansen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2015 til og med 31. oktober 2017.

Pensjonert sorenskriver Ståle Hovden konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2015 til og med 14. august 2017.

Pensjonert sorenskriver Einar Thomesen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2015 til og med 31. juli 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet
Administrerende direktør Ole Arve Misund åremålsbeskikkes som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Avdelingsdirektør Tove Kristin Flølo utnevnes til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Sylvi Listhaug som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der Silver Pensjonsforsikring AS er part eller har en partslignende interesse, og der Jensen på grunn av sin tilknytning til Gro Myking anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/34/EU om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart.

Olje- og energidepartementet
I medhold av vassdragsreguleringsloven § 8 gis Glommens og Laagens Brukseierforening tillatelse til å foreta økt regulering av Markbulia i Folldal kommune.

I medhold av vannressursloven § 8 gis Østerdalen Kraftproduksjon AS tillatelse til å bygge nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune.

Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Markbulia og utbygging av Einunna kraftverk.

I medhold av industrikonsesjonsloven § 2 gis Østerdalen Kraftproduksjon AS tillatelse å erverve nytt fall i Einunna i forbindelse med bygging av nytt Einunna kraftverk.

I medhold av lov 19. juni 1992 nr. 62 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer m.fl. del 6 nr. 3 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse meddelt ved kgl.res. 18. april 1958 til å erverve fallrettigheter i Einunna.  Tillatelsen gis Østerdalen Kraftproduksjon AS.

I medhold av energiloven § 3-1 gis Østerdalen Kraftproduksjon AS tillatelse til å bygge, eie og drive en 18,4 km lang 66 kV kraftledning fra Einunna kraftverk til Alvdal transformatorstasjon med tilhørende elektriske anlegg.

Planendringer kan foretas av departementet eller den departementet bemyndiger.

I medhold av oreigningslova § 2 nr. 51 og nr. 19 gis Østerdalen Kraftproduksjon AS samtykke til å ekspropriere nødvendige fallrettigheter i Einunna og grunn og rettigheter for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i eller i tilknytning til Einunna kraftverk og for ledningsanleggene mellom Einunna kraftverk og Alvdal transformatorstasjon.
(Nyhetssak)