Offisielt fra statsråd 27. september 2019

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. september 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 142 L (2018-2019)
Endringer i straffeprosessloven
(påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
(Nyhetssak) 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 141 L (2018-2019)
Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 8. mars 2019 nr. 194 om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester fastsettes.

3. Styrer og utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn:

Svein Richard Brandtzæg, styreleder, Oslo, leder av utvalget
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, Molde
Knut Sveinung Vareide, seniorforsker, Bø i Telemark
Knut Arne Gurigard, daglig leder, Hemsedal
Kamilla Sharma, administrerende direktør, Kristiansand
Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør, Tromsø
Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja
(Nyhetssak)       

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Thomas Stangeby til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Aase Devold til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kjersti Nordskog Nes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Maria Tagmatarchi Storeng til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018.

Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018.

Olje- og energidepartementet
Glommens og Laagens Brukseierforening gis tillatelse til overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen i Hedmark.