Offisielt fra statsråd 28. november 2008

I statsråd i dag er rektor Halvor Nordhaug utnevnt til biskop i Bjørgvin bispedømme, og det er vedtatt forslag til lov om dyrevelferd.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. november 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St. prp. nr. 30 (2008-2009)
Ny saldering av statsbudsjettet 2008
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2008-2009)
Om lov om dyrevelferd
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 3. november 2008 til lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.
Besl. O. nr. 2 (2008-2009). Lov nr. 81.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen blir fastsett.

4.      Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Sameiet Kalmarhuset over begrenset partsinnsyn i forbindelse med Samferdselsdepartementets vedtak av 2. juli 2008 om samtykke til ekspropriasjon av bruksrett til fast eiendom for plassering av basestasjon for elektronisk kommunikasjonsnett og utstyr for elektronisk kommunikasjon på eiendommen gnr. 165, bnr. 190 i Bergen kommune. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksminister, utenrikssaker

Seniorrådgiver Randi Fredheim konstitueres til avdelingsdirektør (vikariat) i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Tone Brosstad, juridisk rådgiver Jan Henrik Nielsen, seniorrådgiver Kjersti Trøseid, justisråd Tora Elisabeth Kasin, politiadvokat Dagfrid Hanem, advokat Anette Elisabeth Lunde Barlinn, leder Arne Dag Hestnes åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av rektor Halvor Nordhaug til biskop i Bjørgvin bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Residerende kapellan Sigurd Skollevoll utnevnes til prost i Senja prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prost Øystein Halling utnevnes til prost i Vinger og Odal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prost Øystein Magelssen utnevnes til prost i Drammen prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Undertegning og ratifikasjon av Konvensjonen om klaseammunisjon.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jonas Gahr Støre med ektefelle ved besøk til København 18. desember 2008.

Helse- og omsorgsdepartementet

Det gis fornyede konsesjoner for å eie og drifte samtlige av IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden. Konsesjon gis for 10 år, dvs. frem til 31.12.2018 ved anleggene på Kjeller. Konsesjon gis for 6 år, dvs. frem til 31.12.2014 for Haldenreaktoren, og 10 år ved de øvrige anleggene i Halden. Konsesjon gis på de vilkår og forutsetninger som framgår ovenfor og for øvrig på de vilkår som er anført i innstillingen fra Statens strålevern. Konsesjonene vil omfatte rett til å eie, lagre, behandle, transportere, omsette, inkl. importere og eksportere, inneha og anbringe atomsubstans.

Olje- og energidepartementet

Hydro Aluminium AS gis tillatelse til planendring for Tyin-utbyggingen – videre drift av gamle Tyin kraftverk.
(Pressemelding)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen