Offisielt fra statsråd 28. september 2018

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal gå igjennom og kartlegge bruk av private aktører i offentlig finansierte velferdstjenester.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. september 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 120 L (2017-2018)
Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 119 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet
(tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 118 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 76 om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.). Romertall I §§ 3-1 tredje ledd, 3-1b første ledd, 4-4 åttende ledd og 5-2 første ledd og romertall IV § 56 a trer i kraft 1. november 2018.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 79 om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.). Loven trer i kraft 1. oktober 2018.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om opptak i retten fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endring i kommunikasjonskontrollforskriften fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et offentlig ekspertutvalg for utredning av offentlig finansierte velferdstjenester:

Professor Kåre Hagen - leder - Oslo
Seniorrådgiver Julia Tropina Bakke - medlem - Skedsmo
Stipendiat Gøril Bjerkan - medlem - Bærum
Professor Trond Bjørnenak - medlem - Bergen
Professor Kari Nyland - medlem - Trondheim
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid - medlem - Trondheim
Daglig leder Rolf Røtnes - medlem - Oppegård
Professor Stein Kuhnle - medlem - Bergen
Advokat Hugo P. Matre - medlem - Bergen
Avdelingsdirektør Kjerstin Ringdal - medlem - Oppegård
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra den anonyme personen som bruker pseudonymet «Gratis Rettskilder», over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 24. august 2018 om avslag på begjæring om innsyn i dokumenter som gjelder stiftelsen Lovdata, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bogota, John Petter Opdahl, tillike til ambassadør i Panama by, Republikken Panama.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av fagdirektør Eli Mette Jarbo til dommer i Arbeidsretten, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Barne- og likestillingsdepartementet
Utnevning av underdirektør Otto Leirbukt til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av fagsjef Kjetil Neset og seniorskattejurist Caroline Knem Christie til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Fredrik Bøckman Finstad til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Konstitusjon av seksjonsleder Lars Petter Wilberg Nilsen som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. juni 2020. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg til departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vedtas.