Offisielt fra statsråd 3. februar 2017

I statsråd i dag har Agder Energi Vannkraft AS fått tillatelse til å utvide og oppgradere Skjerkaanleggene. Samtidig er det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Mandalsvassdraget i Åseral kommune.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. februar 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45). 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 54 S (2016-2017)
Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016
(Nyhetssak)

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 53 L (2016-2017)
Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 52 L (2016-2017)
Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften), fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling, fastsettes.
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelse til utvidelse og oppgradering av Skjerkaanleggene og det fastsettes reviderte konsesjonsvilkår for Mandalsvassdraget i Åseral kommune.
(Nyhetssak)