Offisielt fra statsråd 30. april 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag til Lov om Norges kontinentalsokkel.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 30. april 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 185 L (2020-2021)
Lov om Norges kontinentalsokkel
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 186 L (2020-2021)
Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2020-2021)
Statsrekneskapen 2020
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 187 L (2020-2021)
Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. april 2021 til lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring).
Lovvedtak 87 (2020-2021) Lov nr. 26
Loven trer i kraft 1. juli 2021.  
(Se pkt. 6 Andre saker)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning).
Lovvedtak 84 (2020-2021) Lov nr. 27
Loven trer i kraft 1. juni 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger).
Lovvedtak 85 (2020-2021) Lov nr. 28
Loven trer i kraft 15. mai 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 4. september 2020 nr. 1719 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2020 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14 fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter vannfallrettighetsloven § 23 og § 33 første ledd til Olje- og energidepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Roseau, Samveldet Dominica.

Utnevning av seniorrådgiver Ingrid Mollestad til ambassadør i Accra, Republikken Ghana med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingssjef Eivind Sigvart Homme til ambassadør i Singapore, Republikken Singapore med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av visepolitimester Heidi Kløkstad til politimester i Nordland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av fylkesdirektør Knut Sletta som direktør for Jernbanedirektoratet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 130/2021 av 15. mars 2021 om endring av EØS-avtalens protokoll 10 om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)