Historisk arkiv

Regjeringen foreslår ny lov om Norges kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag til en ny lov om Norges kontinentalsokkel. Loven skal definere Norges kontinentalsokkel i tråd med havretten og presisere hvor Norge har suverene rettigheter til sokkelressurser.

- Den nye loven styrker Norges havrettslige grunnstruktur. Loven definerer vår kontinentalsokkel i tråd med havretten. Det viktige er at vi får sikret en presis bestemmelse av hvor Norge har suverene rettigheter til ressurser, noe som bidrar til klare ansvarsforhold og forutsigbare rammevilkår for aktivitet på sokkelen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår en hjemmelslov med forskriftskompetanse for Kongen til å fastsette den nøyaktige avgrensningen av sokkelen med juridisk bindende virkning. Loven skal gjelde for alle norske territorier, altså sokkelen utenfor Kongeriket Norge (fastlandet, Svalbard og Jan Mayen) og bilandene (Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning Maud Land).

Loven skal kun fastslå hvor kontinentalsokkelen går. Den regulerer ikke ressursutnyttelse, miljøforhold eller vitenskapelig utforskning på kontinentalsokkelen. Regjeringen mener dette fortsatt bør reguleres i petroleumsloven, havbunnsmineralloven, havressurslova, lov om andre undersjøiske naturforekomster, forurensningsloven og de overordnede prinsippene i naturmangfoldloven.

Kart over norsk kontinentalsokkel i nord. Ill.: Oljedirektoratet
Kart over norsk kontinentalsokkel i nord. Foto: Oljedirektoratet

Etter havrettskonvensjonen har alle kyststater som utgangspunkt kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil. Kyststater med sokler som strekker seg ut over 200 nautiske mil, må dokumentere hvor de mener yttergrensen går for Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense som er etablert under havrettskonvensjonen. Kommisjonen vurderer dokumentasjonen og gir en anbefaling om hvor yttergrensen mot det internasjonale havbunnsområdet bør gå. Deretter  fastsetter kyststaten selv yttergrensene med endelig og bindende virkning på grunnlag av kommisjonens anbefaling. Avgrensningslinjer mellom nasjonale kontinentalsokler avtales etter havretten bilateralt mellom kyststatene.  

Norge dokumenterte yttergrensen for sin sokkel utenfor 200 nautiske mil for Sokkelkommisjonen i 2006 og 2009. Kommisjonen ga sin anbefaling i 2009 og 2019. Norge har avgrensningsavtaler med alle  naboland. Den nye loven skal legge til rette for internrettslig gjennomføring av Sokkelkommisjonens anbefalinger og avgrensningslinjene avtalt med våre naboland.