Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 4. februar 2011

I statsråd i dag ble Per Sanderud beskikket på åremål som direktør for Norges vassdrags og energidirektorat. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer. Sanderud kommer fra stillingen som president i EFTA Surveillance Authority (ESA).

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. februar 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 67 S (2010-2011)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania, begge av
17. desember 2009

Finansdepartementet  

Prop. 66 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris
24. februar 2010  

Kulturdepartementet  

Meld. St. 8 (2010-2011)
Digitalisering av radiomediet
(Pressemelding)  

2.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet  

Fastsetting av forskrift om endring i inkassoforskriften.  

Miljøverndepartementet  

Fastsetting av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.
(Pressemelding)   

3.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Innsynsspesialisten på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på innsyn i sak 2010/1631-2. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Innsynsspesialisten på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag 22. september 2010 på innsyn i innsynsbegjæringene til Bjarne Johannessen. Klagen tas ikke til følge.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Innsynsspesialisten ved Erlend Madsen og Vivi Eide om innsyn i dokumentene 227 og 229 i sak nummer 2006/02473 tas ikke til følge.

 

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Pål Julius Skogholt gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Trond Giske. 
(Pressemelding) 

Arbeidsdepartementet

Forskningsdirektør Pål Molander åremålsbeskikkes som direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Politidirektør Ingelin Christine Killengreen utnevnes til departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Berit Johannessen utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Irlin Irgens utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Håvard Skallerud utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Nina Margoth Prebe konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter for den tid statsadvokat Kim Sundet er statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Konstituert statsadvokat Jens Olav Sæther konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2012.

Konstituert statsadvokat Kirsti Guttormsen konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2012.

Konstituert statsadvokat Elisabeth Deinboll utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Åremålsbeskikkelse av president i EFTA Surveillance Authority (ESA) Per Sanderud som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding) 

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF av 23. april 2009 om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på vei.

Noreg deltek, med atterhald om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens vedtak om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar.

Justis- og politidepartementet

Statens sivilrettsforvaltning utpekes som sentral tilsynsmyndighet i vergemålssaker etter lov av 26. mars 2010 § 4.

Konstituert politimester Torbjørn Aas skal i den perioden konstitusjonen varer, dog ikke utover 30. november 2011, tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embetseksamen.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under ”tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010” i medhold av lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen