Offisielt fra statsråd 6. november 2015

Det ble holdt statsråd på Slottet i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. november 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 11 L (2015-2016)
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet

Prop. 12 L (2015-2016)
Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og i lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja)

Prop. 13 L (2015-2016)
Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)
Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 2. juni 1960 nr. 1 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Jardar Jensen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Grete Ellingsen utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Colombo, Thorbjørn Gaustadsæther, tillike til ambassadør i Male, Republikken Maldivene.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Kripos Ketil Haukaas som sjef for Kripos inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.  

Kunnskapsdepartementet

Utnevning av Managing Consultant Håkon Kavli til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners barnefond (Unicef).