Offisielt fra statsråd 7. mars 2008

I statsråd i dag ble blant annet en egen stortingsmelding om dataspill behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mars 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 43 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet mv.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 34 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 14 (2007-2008)
Dataspill
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. februar 2008 til lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).
Lovvedtaket del I kapittel 16 trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 43 (2007-2008) Lov nr. 4

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. februar 2008 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte).
Loven trer i kraft 1. juli 2008.
Besl. O. nr. 42 (2007-2008). Lov nr. 5

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Landbruks- og matdepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, tillike til ambassadør i Freetown, Sierra Leone.

Utnevning av avdelingsdirektør Dag Stangnes til ministerråd ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer

Justis- og politidepartementet

Konstituert visepolitimester John Reidar Nilsen utnevnes til visepolitimester i Hordaland politidistrikt.

Kunnskapsdepartementet

Redaktør Elisabeth Storaas Heggen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Eirik Midtsundstad utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 (tredje førerkortdirektiv).

Inngåelse av avtale med Romania om politisamarbeid.

Godtakelse av erklæringen fra visse europeiske regjeringer om utnyttingsfasen for bærerakettene Ariane, Vega og Soyuz fra Guyana romsenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen