Offisielt fra statsråd 7. mars 2008

I statsråd i dag ble blant annet en egen stortingsmelding om dataspill behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mars 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 43 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet mv.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 34 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 14 (2007-2008)
Dataspill
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. februar 2008 til lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).
Lovvedtaket del I kapittel 16 trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 43 (2007-2008) Lov nr. 4

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. februar 2008 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte).
Loven trer i kraft 1. juli 2008.
Besl. O. nr. 42 (2007-2008). Lov nr. 5

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Landbruks- og matdepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, tillike til ambassadør i Freetown, Sierra Leone.

Utnevning av avdelingsdirektør Dag Stangnes til ministerråd ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer

Justis- og politidepartementet

Konstituert visepolitimester John Reidar Nilsen utnevnes til visepolitimester i Hordaland politidistrikt.

Kunnskapsdepartementet

Redaktør Elisabeth Storaas Heggen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Eirik Midtsundstad utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 (tredje førerkortdirektiv).

Inngåelse av avtale med Romania om politisamarbeid.

Godtakelse av erklæringen fra visse europeiske regjeringer om utnyttingsfasen for bærerakettene Ariane, Vega og Soyuz fra Guyana romsenter.