Offisielt fra statsråd 8. oktober 2021

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan forenklingsarbeidet for næringslivet bør tas videre.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 8. oktober 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 5 L (2021-2022)
Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven)

Prop. 6 L (2021-2022)
Endringer i utlendingsloven
(partsbegrepet mv. i utlendingssaker)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. oktober 2021 til og med 14. november 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 131 om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (lagring av IP-adresser mv.). Loven trer i kraft 1. januar 2022.

For tilbydere som er nevnt i ekomloven § 2-8 a, og som per 1. januar 2022 ikke har systemer som kan oppfylle kravene i §§ 2-8 a og 2-8 b, trer ekomloven §§ 2-8 a og 2-8 b i kraft når slike systemer foreligger, og senest 1. januar 2023.

3. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endringer i diverse forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om endringer i forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal vurdere hvordan forenklingsarbeidet for næringslivet bør tas videre.

Leder:
Styreleder Thomas Falck, Oslo

Medlemmer:
Dekan Gry Agnete Alsos, Bodø
Førsteamanuensis Malin Elisabeth Arve, Bergen
Pensjonert skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Oslo
Seniorrådgiver Jon Håkon Odd, Sogndal
Administrerende direktør Berit Rian, Trondheim
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar  
(Nyhetssak)

Oppnevning av et offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

Leder:
Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo

Medlemmer:
Katinka Kristine Holtsmark, førsteamanuensis, Oslo
Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund
Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen
Hans Vanhauwaert Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim
Ola Mestad, professor, Oslo
Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø
Eva Maria Kristoffersen, daglig leder, Straumsjøen
Henrik Hareide, direktør kunnskapstjenester, Bergen
Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Vår Energi AS over Olje- og energidepartementets vedtak 29. juni 2021 om fordeling av Breidablikkforekomsten tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Utnevning av seksjonsleder Kari Alice Frønsdal og lovrådgiver Cecilie Beck Landet til avdelingsdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mari Bugge Solheim til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Ingelin Hauge til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.