Historisk arkiv

Reviderte lovregler om hvem som er part i utlendingssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt fram en lovproposisjon med forslag til reviderte regler i utlendingsloven om hvem som regnes som part, adgangen til bruk av fullmektig, og hvem som har klagerett i utlendingssaker.

Hensikten er i første rekke å samle hovedreglene om dette i utlendingslovgvigningen. I dag følger reglene dels av forvaltningsloven og dels av utlendingsforskriften.

Utlendingssaker er en omfattende sakskategori med særegne problemstillinger knyttet til hvem som skal anses som parter i den enkelte sak mv. Det gjelder blant annet spørsmål knyttet til familiemedlemmers adgang til direkte innsyn i personopplysninger om det familiemedlemmet som saken direkte gjelder, behovet for parallelle forhåndsvarlser og underretninger til flere personer i samme familie osv. Hensynet til en effektiv forvaltning og til at den saken gjelder skal få en avgjørelse så raskt som mulig, taler imot et vidt partsbegrep på utlendingsfeltet. Det er derfor grunn til enkelte særregler.

Forslaget innebærer ingen vesentlige realitetsendringer sammenlignet med i dag. Det foreslås imidlertid noe utvidet adgang departementet til å gi forskrifter.