Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. januar 2009

I statsråd i dag ble Perspektivmeldingen 2009 behandlet. I Perspektivmeldingen ser regjeringen fram i tid: Rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk skisseres, samt hvilke valgmuligheter Norge har i møte med disse utfordringene. Dessuten ble det vedtatt vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen i Sør-Trøndelag, Naustdal-Gjengedal og Ålfotbreen i Sogn og Fjordane og Smøla i Møre og Romsdal.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. januar 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2008-2009)
Om lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering)

Finansdepartementet

St.meld. nr. 9 (2008-2009)
Perspektivmeldingen 2009
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.).
Besl. O. nr. 46 (2008-2009)  Lov nr. 1

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven).
Besl. O. nr. 14 (2008-2009)  Lov nr. 2
Loven trer i kraft 1. juni 2009.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt).
Besl. O. nr. 36 (2008-2009)  Lov nr. 3
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 18. desember 2008 til lov om endringer i
forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen).
Besl. O. nr. 48 (2008-2009)  Lov nr. 4

3.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om Ålfotbreen landskapsvernområde i Bremanger, Flora og Gloppen kommunar i Sogn og Fjordane fylke.


Fastsetting av forskrifter om verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Fastsetting av forskrift om verneplan for Naustdal-Gjengedal.
 

Fastsetting av forskrifter om verneplan for Smøla, Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke.
 

4.      Styrer, utvalg

Kultur- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Lotterinemnda for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2012:

Leder:                Avdelingsdirektør Marianne Vollan, Høvik
Varaleder:          Dommer Ida Sletsjø, Oslo

Medlem:            Leder Anne Berit Sandvin, Nesbru
Varamedlem:     Daglig leder Anniken Rygg, Sandane

Medlem:            Rådgiver Eystein Gjeldsvik, Langhus
Varamedlem:     Direktør Nils Holm, Vettre
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage på Nærings- og handelsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 i sak nr 200802280. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Stortingsrepresentant Jan Petersen utnevnes til ambassadør i Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Robert Kvile utnevnes til ambassadør i Islamabad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Luanda, Jon Vea, utnevnes tillike til ambassadør i Kinshasa.

Ambassadør i Luanda, Jon Vea, utnevnes tillike til ambassadør i Brazzaville.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Mirella Wassiluk utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Lasse Ekeberg til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 158/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa med ektefelle ved reise til København i tiden 22. – 23. november 2008.

 

 

 

 

 

 

Til toppen