Offisielt frå statsrådet 1. juni 2018

I statsråd i dag vart det vedteke at ein avtale mellom Noreg og EU om administrativt samarbeid på området for meirverdiavgift skal tre i kraft.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. juni 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 95 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 96 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2018 til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven).
Lovvedtak 52 (2017-2018)  Lov nr. 23 

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. mars 2018 til lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
Lovvedtak 27 (2017-2018)  Lov nr. 24

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2018 til lov om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.).
Lovvedtak 42 (2017-2018)  Lov nr. 25
Loven gjelder fra 1. juni 2018. 

Kunngjøring av Stortingets vedtak 8. mai 2018 om endringer i Grunnloven.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2018 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om York-Antwerpen-reglene 2016 som fravikelige regler for felleshavarioppgjør fastsettes.
York-Antwerpen-reglene 2016 i engelsk tekst og norsk oversettelse kunngjøres i samsvar med sjøloven § 461. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 15. mai 2018 nr. 731 om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 fastsettes.

4. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av Tariffnemnda for perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2021:

Dag Nafstad (leder) – lagmann, Tromsø
Steinar Holden – professor, Bærum
Giuditta Cordero-Moss – professor, Oslo
Kurt Weltzien – advokat i NHO, Oppegård
Knut Bodding – avdelingsleder i LO, Moss 

Varemedlemmer:
For Kurt Weltzien: Margrethe Meder – advokat i NHO, Oslo
For Knut Bodding: Nina Kroken – advokat i LO, Oslo

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av utenriksråd Wegger Christian Strømmen til ambassadør i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av ambassadør Tore Hattrem til utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Utnevning av seniorrådgiver Harriet Veddegjerde Solheim til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsleder Else Skjellum til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Lars Sivert Lervik til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Heidi Heggenes til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Peter Olgyai til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Per Foss som direktør i Patentstyret for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet
Ikrafttredelse av avtale mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om administrativt samarbeid, bekjempelse av svik og innfordring av krav på merverdiavgiftens område, undertegnet i Sofia 6. februar 2018.