Offisielt frå statsrådet 10. august 2007

I statsråd i dag er det gjort et vedtak som sikrer offentlig eierskap til vannkraften i Norge. En stortingsmelding om frivillighet er også behandlet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. august 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 39 (2006-2007)
Frivillighet for alle
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania). Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 138 (2006-2007)  Lov nr. 96

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ikraftsetting av lov 22. desember 2006 nr. 93 om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania). Loven trer i kraft med virkning fra 1. august 2007. 
 

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften og legemiddelforskriften (gjennomføring av overgangsordning i EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania vedrørende parallellimport av legemidler).

 

4.      Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av                    16. mai og 12. juni 2007 om å nekte innsyn i dokument 07/00175-4, dokument 07/00086-27 og dokument 07/00086-23. Klagen tas ikke til følge.

 

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Stig Traavik utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Tor Christian Hildan utnevnes til ambassadør i Pretoria med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Dar es Salaam, Jon Lomøy, utnevnes tillike til ambassadør i Victoria, Seychellene.

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Underdirektør Mette Bakkeli utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Nærings- og handelsdepartementet

Seksjonssjef Birgit Løyland utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Den norske stat påtar seg garantiansvar for Munchmuséets utlån til utstillingen Edvard Munch. The Decorative Projects på The National Museum of Western Art i Tokyo og på The Hyogo Prefectural Museum of Art i Kobe, Japan, for perioden fra og med 18. august 2007 til og med 23. mai 2008. Statsgarantien gis gyldighet under frakt, mellomlagring og visning og omfatter transportørens moms-ansvar overfor myndighetene i utstillingens transittland.

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Overføring av forvaltningsansvaret for lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap del II om formuesforholdet mellom ektefeller, del IV om midlertidige avgjørelser mv. og del V om overgangsbestemmelser og endringer i andre lover, fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justis- og politidepartementet.

 

Kunnskapsdepartementet

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 andre ledd fastsettes det at Høgskolen i Agder med virkning fra 1. september 2007 får status som universitet.
Institusjonens navn blir Universitetet i Agder.

 

Olje- og energidepartementet

Hydro Aluminium AS gis fornyet ervervskonsesjon for kraftanleggene i Fortun-Grandfastavassdraget i Luster kommune. 

Provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften fastsettes.
(Pressemelding)

Sira-Kvina Kraftselskap gis tillatelse til overføring av vann fra Øksendalsvassdraget til Tonstad kraftverk i Sirdal kommune.

 

 

 

Til toppen