Historisk arkiv

Kraftig frivillighetssatsing: Frivillighetsmilliard, lokalandel, redusert skatt og avgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Frivillige organisasjoner tilføres 1 milliard kroner ekstra i årene 2008 og 2009 - en frivillighetsmilliard - som kompensasjon for tapte inntekter fra spilleautomater. Fra 2010 blir milliarden en varig årlig overføring gjennom økt overskudd fra Norsk Tipping. Gjennom 'grasrotandelen' kan hele frivilligheten ta del i overskuddet. Samtidig varsler regjeringen reduserte skatter og avgifter for frivillige lag og organisasjoner.

Faktaark om ny tippenøkkel og kompensasjon for bortfall av automatinntekter

St.mld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

Frivillige organisasjoner tilføres 1 milliard kroner ekstra i årene 2008 og 2009 - en frivillighetsmilliard - som kompensasjon for tapte inntekter fra spilleautomater. Fra 2010 blir milliarden en varig årlig overføring gjennom økt overskudd fra Norsk Tipping. Gjennom "grasrotandelen" kan hele frivilligheten ta del i overskuddet. Samtidig varsler regjeringen reduserte skatter og avgifter for frivillige lag og organisasjoner.

Regjeringen la i statsråd i dag fram en stortingsmelding om frivillighet, ”Frivillighet for alle”. Her presenterer regjeringen en rekke tiltak for å bedre rammevilkårene for frivillige lag og organisasjoner. Stortingsmeldingen om frivillighet følger opp Soria Moria-erklæringens mål om en ny og helhetlig frivillighetspolitikk.

- Frivilligheten er veldig viktig i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner gir folk mulighet til å delta i meningsfylt virksomhet og engasjere seg i det de brenner for. Samtidig vet vi at den frivillige innsatsen i Norge betyr veldig mye for viktige samfunnsmål. Derfor er det viktig at vi støtter opp om det arbeidet alle ildsjelene i frivilligheten gjør. Regjeringens forslag bedrer rammevilkårene for lag og organisasjoner gjennom frivillighetsmilliarden, lavere skatter og avgifter for frivilligheten, og mindre byråkrati. Vi innfører en "grasrotandel" på fem prosent av Norsk Tippings omsetning for å styrke lokale lag og organisasjoner, sier kulturminister Trond Giske.

Fra venstre: Sven Mollekleiv (styreleder i Frivillighet Norge), Tove Paule (idrettspresident), Inge Andersen (generalsekretær i NIF), statsråd Trond Giske og statssekretær Halvard Ingebrigtsen.

En stor internasjonal undersøkelse viser at Norge ligger helt på topp når det gjelder befolkningens deltakelse i frivillig virksomhet. Det er til sammen 115 000 lag og organisasjoner i Norge og det utføres rundt 113 000 årsverk frivillig arbeid. Andelen av befolkningen som har deltatt i frivillig arbeid siste året i undersøkelsen er 59 prosent. Betydningen av en uavhengig og sterk tredje sektor understrekes i meldingen. 

Finansminister Kristin Halvorsen- Ved framleggelse av høstens statsbudsjett vil vi også bidra med konkrete tiltak som forbedrer og forenkler de økonomiske rammebetingelsene for frivillig sektor gjennom justeringer i skattesystemet. Målet er å gjøre det lettere å rekruttere og beholde trenere, ledere, instruktører og andre som holder det frivillige Norge i gang, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringens frivillighetspolitikk er basert på fire grunnprinsipper:

  • Bedre rammebetingelser for frivillig sektor
  • Økte ressurser til lokal aktivitet og ”lavterskelaktivitet”
  • Styrket inkludering og integrering
  • Styrket kunnskap og forskning

"Frivillighetsmilliard" og spillpolitikk
Den nye fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, som ble vedtatt av Stortinget i 2003, innføres fra 1. januar 2009. Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som tidligere hadde automatinntekter vil da bli inkludert i tippeandelen og motta 18 prosent av Norsk Tippings overskudd.

For å sikre organisasjonene inntekter i 2008 og for å opprettholde inntektsnivået for nåværende tilskuddsmottakere, tilføres 1 milliard kroner ekstra til organisasjonene i årene 2008 og 2009. Frivillighetsmilliarden vil bli finansiert fra Norsk Tippings investeringsfond.

Regjeringen foreslår at det innføres en "grasrotandel" fra Norsk Tippings overskudd. Det betyr at alle som deltar i Norsk Tippings spill kan bestemme at 5 prosent av innsatsen skal gå direkte til et lokalt lag eller forening etter spillerens eget valg. Her vil hele frivilligheten kunne være med. En liste over mulige mottakere vil bli utarbeidet i samarbeid med frivilligheten selv.

Regjeringen vil bedre rammevilkår for drift av lotterier, vurdere tiltak mot nettspill og gjennomføre en streng nasjonal spillpolitikk som motvirker spilleavhengighet.


Mindre skatt og avgifter for frivillige organisasjoner 
Regjeringen varsler reduserte skatter og avgifter for frivilligheten. Forslag til tiltak:
• Heve grensen for frivillige organisasjoners betaling av arbeidsgiveravgift
• Heve beløpsgrensen for fritak for lønnsoppgaveplikt og forskuddstrekk
• Videreføre skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner

Mer kunnskap om frivillig sektor
Regjeringen vil øke kunnskapen om sivilsamfunnet og frivillig sektor.
Forslag til tiltak:
• Nytt forskningsprogram for frivillig sektor innføres i 2008
• Økt satsing på idrettsforskning
• Opprette satellittregnskap for frivillig sektor
• Nordisk forskningssamarbeid 


Økt fokus på inkludering og mangfold
Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å fremme kulturelt mangfold og inkludere personer med ulik bakgrunn.

Forslag til tiltak:
• Opprette en ny stilling i Frivillighet Norge, øremerket for integrering
• Styrke tilskuddsordninger
• Informasjonstiltak sammen med organisasjonene
• Øke støtten til samiske kulturformål
• Økte midler til lokale religionsdialogtiltak

Idrett: nytt folkehelseprosjekt
Regjeringen vil legge godt til rette for Norges største folkebevegelse – idretten.
Regjeringen vil bidra til at idretten kan videreutvikle samarbeidet med aktører innen helseområdet for å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.

Forslag til tiltak:
• Ved hjelp av tilskudd fra spillemidlene skape bedre rammebetingelser for den frivillige medlemsbaserte idretten
• Regjeringen vil starte en prøveordning med tilskudd til idrettslag som samarbeider med skoler om tiltak for økt fysisk aktivitet i skolen.
• Regjeringen vil ta initiativ sammen med Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner til et folkehelseprosjekt

Flere frivillighetssentraler
Frivillighetssentralene er viktige lokale møteplasser for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi eller etnisk tilhørighet.
Forslag til tiltak:
• Opprette nye frivillighetssentraler
• Legge til rette for å utvikle frivillighetssentraler til nærmiljøsentraler
• Gjennomføre et treårig forsøk med utvikling av lokale møteplasser

Mer synliggjøring av frivillige organisasjoner i media
Forslag til tiltak:
• Synliggjøre frivillige, ikke-kommersielle aktører gjennom tv, radio og trykte medier
• I den nye konsesjonsperioden for lokalradio legge til rette for lokalradio på ikke-kommersielt grunnlag
• Legge til rette for Frikanalen


Forenkling av tilskuddsordninger
Forslag til tiltak:
• Kartlegge rapporteringskrav med forslag til forenklinger
• Kartlegge og vurdere bruken av prosjektstøtte i den statlige idrettspolitikken
• Styrke og evaluere Frifond-ordningen
• Kartlegge og vurdere tilpasning av statlige tilskudd til ny organisasjonsstruktur